Selskapsrett

Bokpakken inneholder tre av Universitetsforlagets sentrale titler innen selskapsrett. Siste utgave av Aarbakkes kommentarutgave til aksjelovene er blant disse.

  • Full søkbarhet - raskt og enkelt
  • Linker til alle henvisninger i bøkene
  • Litteratur satt i sammenheng med oppdaterte lover, maler og sjekklister


Selskapsrett

 


Bokpakke

Aksjeloven og allmennaksjeloven.
Kommentarutgave 3. utgave, 2012

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre

Denne kommentarutgaven behandler de tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Spørsmålene er besvart med utgangspunkt i lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, teori og den aksjerettslige tradisjon, slik denne er videreført fra eldre aksjelover.

Bokpakke

Om oppkjøp av selskaper og virksomhet

Ole Kristian Aabø-Evensen

Dette er en samlet fremstilling og analyse av reglene om oppkjøp av selskaper og virksomheter.. Boken er et praktisk oppslagsverk på hvordan slike transaksjoner forhandles og gjennomføres. Den gir en heldekkende fremstilling av juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og finansielle forhold som partene må ta hensyn til i forbindelse med oppkjøpstransaksjoner.

Les mer

Bokpakke

Ansvarlige selskaper og indre selskaper
7 utgave 2010

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke

Dette er en ny og oppdatert utgave av boken som behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper. Hovedvekten er lagt på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men også allmenne privatrettslige og offentligrettslige regler omtales. Sentrale kapitler i boken handler om selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av andeler, avvikling og konkurs.

Les mer

Fusjon og fisjon av selskaper

Fusjon og fisjon av selskaper

Anders H. Liland

Fusjon og fisjon av selskaper behandler selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler ved sammenslåing og deling av selskaper. Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak, samt stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak ved fusjon og grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. Videre redegjør den for de konsekvenser fusjon og fisjon kan ha både for overdragende og overtakende selskaps medkontrahenter.

Les mer

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder