Nyheter

BFU 16/13: Spørsmål om donasjoner skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift

| Tags: Merverdiavgift

Skal en donasjon til en ideell organisasjon som blir gitt i forbindelse med et varekjøp tas med i selgers merverdiavgiftsgrunnlag? Mer

BFU 15/13: Utbyggers avgiftsplikt ved levering av tilleggsytelser til kjøpere av nye andelsleiligheter

| Tags: Merverdiavgift

Et selskap som oppfører boliger i egen regi har stilt spørsmål angående de avgiftsmessige konsekvensene når kjøpere av andeler i et borettslag foretar endringer i form av tilleggsytelser (tilvalg). Selskapet har ingen ansatte og er av den grunn ikke avgiftspliktig etter mval. § 3-26, og faller utenfor merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11 (1) Mer

SKD prinsipputtalelse: Tap på krav ved bruk av kredittforsikring - mval. § 4-7

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har publisert svar på spørsmålet om en næringsdrivende som får dekket et konstatert tap gjennom kredittforsikring fortsatt har adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående tap på fordringen i medhold av mval. § 4-7, jfr. fmva. § 4-7-1. Mer

Fem nye maler vedrørende oppsigelse av arbeidstaker

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn

Vi har nå lagt inn 5 nye maler relatert til oppsigelse av arbeidstaker. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

In November 2013 the IASB issued the amendments to IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions and the amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39 (Hedge Accounting). Mer

IFRS for SMEs Update - November 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Rundskriv fra Finanstilsynet: Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Rundskrivet omhandler regnskapsmessige forhold som Finanstilsynet har observert i løpet av det siste året og gjelder for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat. Mer

Nye tema: Skjenkebevilling og vinlotteri på jobben

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Under tema Alkohol og tobakk har vi nå laget to konteringsforslag som gjelder skjenkebevilling og vinlotteri på jobben. Mer

IASB publishes proposals for narrow-scope amendments to IAS 27 Separate Financial Statements

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has published for public comment Exposure Draft: Equity Method in Separate Financial Statements (Proposed amendments to IAS 27). Mer

Prop. 23 L (2013-2014) Endringer i bl.a. permitteringslønnsloven og folketrygdloven

| Tags: Lønn

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder