Nyheter

Konsernbidrag og minoritetsinteresser

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Når det i konsern deles ut konsernbidrag fra et datterselskap hvor det også er en minoritetsaksjonær, må det gis kompensasjon til minoritetsaksjonæren i form av et skjevdelt utbytte. Mer

Åpningsbalanse på engelsk

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Mal for åpningsbalanse finnes nå også på engelsk. Mer

Avvikende regnskapsår - når må søknad sendes?

| Tags: Årsregnskap

Skattedirektoratet behandler søknader om dispensasjon fra kravet til å benytte kalenderåret som regnskapsår. Mange av de som sender søknad, kommer inn under lovens unntak og trenger ikke søke dispensasjon. Mer

Revisorforeningen påpeker svakhet i nye rutiner i Altinn

| Tags: Årsregnskap

I brev til Regnskapsregisteret i mars viser Revisorforeningen til at det for 2013 bare er sendt elektronisk purring ved manglende levering av årsregnskap til regnskapspliktige som hadde registrert e-postadresse i Brønnøysundregistrene. Mer

Oversikt regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Vi har laget en oversikt over hvilke selskapstyper som har regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt og hvilke kriterier som må være oppfylt. Mer

Nytt skjema for avstemming av merverdiavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Årsregnskap

Vi har nå laget et nytt skjema for avstemming av merverdiavgift. Ved bruk av dette avstemmingsskjemaet får du en totalavstemming av innrapporterte tall mot regnskapet. Mer

Dialog om fremtidens norske regnskapsregulering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapslovutvalget ønsker åpen dialog med interessentene til fremtidens norske regnskapsregulering, og hadde derfor åpent seminar 2. mars 2015. Mer

Nedskrivningstest - tap ved verdifall

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Vi har nå lagt ut en mal for testing av tap ved verdifall på aksjer i datterselskap. Den komplementerer de to malene "Nedskrivningstest kontantstrømbasert", som er godt egnet for testing av for eksempel goodwill, og "Nedskrivningstest immaterielle eiendeler under utvikling". Mer

Kontantstrømoppstilling hjelpeskjema

| Tags: IFRS, Årsregnskap

På forespørsel fra brukerne har vi laget et hjelpeskjema til bruk ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder