Nyheter

Kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen) i verdipapirforetak - Rundskriv

| Tags: Børs/verdipapirer

Finanstilsynet har kommet med et rundskriv vedrørende compliancefunksjonen. Formålet er å gi foretakene veiledning om hvordan foretakene bør innrette seg for å sikre at lovens krav om en effektiv og uavhengig compliancefunksjon ivaretas. Mer

Endringer i børsens opptaksregler for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis

| Tags: Børs/verdipapirer

I børssirkulære 5/2014 informeres det om vedtatte endringer i Opptaksreglene og Løpende forpliktelser. Endringene trer i kraft 10.1.2015. Mer

Høring vedr offentliggjøring av tillegg til prospekt

| Tags: Børs/verdipapirer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 er en teknisk standard som angir minimumssituasjoner for offentliggjøring av tillegg til prospekt. Det foreslås i denne høringen at forordningen gjennomføres i norsk rett som forskrift til vphl § 7-15 og at de nye bestemmelsene inntas i ny § 7-13a i verdipapirforskriften. Høringsfristen er satt til 26. januar 2015. Mer

Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

| Tags: Børs/verdipapirer

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 30. oktober 2014 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse.Børssirkulære nr 3 omtaler endringene siden anbefalingen for 2012. Mer

Børssirkulære - prinsippet om likebehandling ved utsteding av finansielle instrumenter

| Tags: Børs/verdipapirer

Børssirkulær vedørende utsteders plikt til å likebehandle innehaverne av finansielle instrumeter som er opptatt til handel på norskregulert marked. Særskilt fokus på likebehandlingsregelen i tilknytning til gjennomføringen av rettede emisjoner. Mer

Restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har i dag vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble i dag vedtatt i statsråd, og trer i kraft straks. Mer

Ny mal: Due diligence request list

| Tags: Aksjeselskaper, Børs/verdipapirer

Vi har nå utarbeidet en omfattende requestliste for due diligence prosesser. Requestlisten dekker både juridisk og finansiell due diligence. Requestlisten vil være et viktig verktøy for alle selskaper som skal foreta en due diligence prosess. Mer

Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Loven skal etter planen tre i kraft 1. juli 2014. Mer

Forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften (maksimal eksponering mot én utsteder og forvalterregistrering)

| Tags: Børs/verdipapirer

Finansdepartementet har sendt på høring utkast til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften.Høringsfristen er satt til 1. september 2014. Mer

Ny veiledning fra Finanstilsynet vedr vphl kap 3 og 4

| Tags: Børs/verdipapirer

I denne veiledningen redegjøres det for Finanstilsynets forståelse av atferdsreglene i verdipapirhandelloven kapittel 3 og 4. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder