Nyheter

Rapport om regler for sentrale motparter - forslag til endringer i verdipapirhandelloven

| Tags: Børs/verdipapirer

Høring fra Finansdepartementet vedr forslag om endringer i verdipapirhandellovens regelverk for sentrale motparter. De nye reglene skal legge til rette for at eksisterende norske sentrale motparter, ved innføringen av nye regler for sentrale motparter i EU, skal kunne videreføre sine tjenester i EØS-området. Mer

Høring vedrørende endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

| Tags: Børs/verdipapirer

Oslo Børs har foreslått endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess. Mer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene og ABM-reglene

| Tags: Børs/verdipapirer

Oslo Børs har foreslått endringer i obligasjonsreglene og ABM-reglene. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Endringer i priser på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo ABM

| Tags: Børs/verdipapirer

Det vil fra 1. januar 2013 bli foretatt justeringer i avgiftene for obligasjoner og sertifikater notert på Oslo Børs og Oslo ABM, samt for aksjer, egenkapitalbevis, tegningsretter og ETFer notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Mer

Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 23. oktober 2012 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse. Mer

ESMA 2012/387 – Retningslinjer vedrørende kravene til egnethetsvurdering etter MiFID

| Tags: Børs/verdipapirer

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) offentliggjorde 6. juli 2012 "Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements" (ESMA 2012/387). Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn i sin praksis. Mer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

| Tags: Børs/verdipapirer

Finanstilsynet rundskriv omhandler hva de vil legge til grunn ved behandlingen av enkelte typer forvaltningssaker knyttet til det nye regelverket, særlig om verdipapirfonds vedtekter, og enkelte forhold av mer praktisk karakter. Finanstilsynet vil legge de tolkningene og vurderingene som det redegjøres for til grunn i tilsynsvirksomheten. Mer

Høring - endring av verdipapirforskriften for gjennomføring av EØS-forpliktelser som tilsvarer direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) og art. 22(2) og oppretting av inkurie

| Tags: Børs/verdipapirer

Høring - det foreslås endringer i verdipapirforskriften §§ 9-6 og 10-28, slik at EØS-regler som svarer til direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) ("Aksjeeiere og deltakere med kvalifiserte eierandeler") og art. 22 (2) ("Regler for behandling av kundeordrer")blir korrekt gjennomført i norsk rett.Det foreslås videre oppretting av en inkurie i verdipapirforskriften § 3-6 niende ledd. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder