Nyheter

Høringsnotat - forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

| Tags: Merverdiavgift

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Mer

Skattedirektoratet har publisert to eldre prinsipputtalelser i merverdiavgiftsretten

| Tags: Merverdiavgift

Prinsipputtalelsene gjelder anleggsbidrag - tilførselslinjer for elektrisk kraft til sluttbrukeranlegg og merverdiavgiftsplikt på NOx-avgift. Mer

Endringer i merverdiavgiftsforskriften mht. refusjon for ambassader og konsulater

| Tags: Merverdiavgift

Endringen medfører at også varer er omfattet av retten til refusjon når ambassader og konsulater foretar reparasjon og vedlikehold av statseide eiendommer. Refusjonsordningen omfatter ikke lenger bare eide eiendommer som blir benyttet som ambassade eller konsulat, men også statseide eiendommer generelt. Mer

Reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet kom 15. februar 2013 med reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. Mer

Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i kontrollreglene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

I prop. 66 L (2012-2013) fremmer departementet forslag for å sikre samordning mellom Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) kapittel 2 og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013. Mer

Nytt tema: Salg og formidling av omvisningstjenester

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet tar for seg omsetning og formidling av avgiftsunntatte omvisningstjenester. Mer

Nytt tema: Bokføring og behandling av kontoutdrag fra Tollvesenet

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gir en oversikt over krav til dokumentasjon og oppbevaring samt praktiske rutiner i forbindelse med bokføring av kontoutdrag fra Tollvesenet ved import av varer. Mer

Opplæringskontor - kompensasjon for merverdiavgift

| Tags: Merverdiavgift

I en uttalelse 8. februar 2013 har Skattedirektoratet vurdert hvorvidt et opplæringskontor har rett til å kreve kompensasjon for merverdiavgift. Mer

Skattedirektoratet har offentliggjort eldre prinsipputtalelser i merverdiavgiftsretten

| Tags: Merverdiavgift

Offentliggjøring av slike prinsipputtalelser bidrar til at næringsdrivende får opplysninger om skatteetatens praksis innen merverdiavgiftsretten og at rammene rundt vilkårene blir kjent. Mer

Nytt tema: Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort)

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Tema tar for seg bokføring av kostnader til anskaffelse av ID-kort. I tillegg omtales bl. a. reglene rundt hvem som må ha ID-kort, for hvilke typer arbeid ID-kort er nødvendig, administrasjon og bruk av ID-kortene. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder