Speil

Parallelloppstilling gir bedre oversikt

få gratis demo Se video

Speil

Speile aktuelle lover og standarder mot engelske oversettelser og forskrifter.

Følgende kilder kan speiles:

Norsk mot Engelsk

 • Aksjeloven <> The Private Limited Liability Companies Act
 • Allmennaksjeloven <> The Public Limited Liability Companies Act
 • Regnskapsloven <> The Accounting Act Merverdiavgiftsloven Act relating to VAT tax
 • Hvitvaskingsloven <> Money Laundering Act
 • Alle IFRS/IAS/IFRIC/SIC standarder <> All IFRS/IAS/IFRIC/SIC standards**
 • Lov om forretningsbanker <> Commercial Banks Act*
 • Banksikringsloven <> Guarantee Schemes Act*
 • Finansieringsvirksomhetsloven <> Financial Institutions Act*
 • Finanstilsynsloven <> Financial Supervision Act*
 • Sparebankloven <> Savings Banks Act*
 • Arbeidsmiljøloven <> The Working Environment Act
 • NUES - Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse <> The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance
 • Veiledning for utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere <> Guide for foreign employers and employees
 • Informasjon til utenlandske arbeidstakere - Standardfradrag <> Information for foreign employees - The standard deduction
 • Informasjon til utenlandske arbeidstakere - Selvangivelsen 2012 <> Information for foreign employees - The tax return 2012

Lover mot Lovkommentarer

 • Regnskapsloven <> Kommentarutgave (Ernst & Young)
 • Revisorloven <> Kommentarutgave til revisorloven (Hans Cordt-Hansen)

Lover mot Forskrifter

 • Regnskapsloven <> Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av regnskapsloven
 • Bokføringsloven <> Bokføringsforskriften
 • Skatteloven <> FSFIN Finansdepartementets skatteforskrift
 • Skatteloven <> FSSD Skatterdirektoratets skatteforskrift
 • Skattebetalingsloven <> Skattebetalingsforskriften
 • Merverdiavgiftsloven <> Merverdiavgiftsforskriften
 • Revisorloven <> Forskrift om revisjon og revisorer
 • Hvitvaskingsloven <> Hvitvaskingsforskriften
 • Tolloven <> Tollforskriften

Slik fungerer Speil

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder om dib

"Jeg synes dib er oversiktlig og letthåndterlig. dib er en bra kvalitetssikring og et godt oppslagsverk for meg som rådgiver og konsulent. Jeg kan betjene mine kunder på en raskere og mer kvalitetsbevisst måte. Jeg sparer mye tid på å bruke dib og liker at det er enkelt å dele innhold med kollegaer og kunder gjennom videresendingsfunksjonen."

- Martin Hertzman
Lønn/HR Konsulent, Azets Insight AS

Våre kunder