Ansvarlige selskaper og indre selskaper

7. utgave, Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke

Dette er en ny og oppdatert utgave av boken som behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper. Hovedvekten er lagt på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men også allmenne privatrettslige og offentligrettslige regler omtales. Sentrale kapitler i boken handler om selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av andeler, avvikling og konkurs.


Ansvarlige selskaper og indre selskaper.

Innholdsfortegnelse

Forord til 7. utgave

DEL I INNLEDNING

Kapittel 1 Emneavgrensning

Kapittel 2 Rettsstoffet

Kapittel 3 Opplegget av fremstillingen

DEL II OFFENTLIGRETTSLIG RAMMELOVGIVNING

Kapittel 4 Registrering i Foretaksregisteret

Kapittel 5 Næringsrettslige vilkår

Kapittel 6 Regnskaps- og revisjonsplikt

Kapittel 7 Skatte- og avgiftsforhold
7.1 Innledning
7.2 Inntektsskatt
7.3 Formuesskatt
7.4 Arbeidsgiveravgift
7.5 Merverdiavgift
7.6 Arveavgift
7.7 Andre avgifter

Del III SELSKAPSFORHOLDET

Kapittel 8 Deltakere
8.1 Innledning
8.2 Fysiske personer
8.3 Selskaper
8.4 Organisasjoner o l
8.5 Stiftelser o l
8.6 Boer
8.7 Offentlige institusjoner
8.8 Sameie i selskapsandel

Kapittel 9 Selskapsstiftelse – selskapsavtale
9.2 Vilkår for bindende avtale
9.4 Innholdskrav
9.5 Ugyldighet
9.6 Tolking og utfylling
9.7 Annet grunnlag enn avtale

Kapittel 10 Deltakernes innskudd og andre innsatser i selskapet
10.1 Innledning
10.2 Kapitalinnskudd
10.2.1 Innledning
10.2.2 Omfanget av en innskuddsforpliktelse
10.2.4 Innskuddsverdi
10.2.5 Innskuddsforpliktelsens forfallstid
10.2.6 Mangler og rettsmangler ved innskuddsobjektet
10.2.7 Foreldelse og preklusjon av innskuddskrav
10.2.9 Konsesjonsplikt
10.2.10 Skatteplikt
10.3 Arbeidsinnsats
10.4 Andre innsatser
10.5 Konkurransebegrensning og lojalitetsplikt
10.6 Annen betydning av selskapsforholdet for den enkelte deltaker

Kapittel 11 Foretaksnavn

Kapittel 12 Virksomhetens art – selskapets formål

Kapittel 13 Virksomhetsstedet – selskapets domisil

Kapittel 14 Organisasjon
14.1 Innledning
14.2 Ansvarlig selskap og indre selskap som juridisk person
14.2.2 Subjekt for formuerettslige rettigheter og forpliktelser
14.2.3 Subjekt for prosessrettslige posisjoner
14.2.4 Subjekt for forvaltningsrettslige posisjoner
14.2.5 Subjekt for strafferettslige posisjoner
14.3.1 Obligatorisk organ
14.3.2 Sammensetning
14.3.3 Saklig kompetanse
14.3.4 Saksbehandling
14.3.5 Anfektelse
14.4 Den enkelte deltaker
14.5.1 Fakultativt organ
14.5.2 Sammensetning m m
14.5.3 Saklig kompetanse
14.5.4 Saksbehandling
14.6 Daglig leder
14.7 Revisor

Kapittel 15 Selskapsfullmakt og annen representasjon
15.2 Formuerettslig legitimasjon (selskapsfullmakt, signatur)
15.2.1 Hvem som kan ha fullmakt
15.2.2 Fullmaktens saklige side
15.2.3 Fullmaktens formelle side
15.2.4 Hvem som blir bundet av fullmektigens disposisjon
15.3 Styrefullmakt
15.4 Daglig leder-fullmakt
15.5 Prosessuell legitimasjon
15.6 Forvaltningsrettslig legitimasjon

Kapittel 16 Selskapets eiendeler
16.1 Innledning
16.2 Hvilke eiendeler selskapsformuen omfatter
16.3 Eierrådigheten
16.4 Fordelingen av eierinteressen
16.5 Deltakernes særkreditorers beslagsrett overfor
selskapets eiendeler
16.6 Konstruksjonen av eierforholdet

Kapittel 17 Selskapets forpliktelser
17.1 Innledning
17.2 Selskapets ansvar og hvilke forpliktelser som er selskapsforpliktelser
17.3 Deltakeransvaret
17.4 Avtaleregulering av deltakeransvaret
17.5 Deltakeransvaret ved endringer i selskapsforholdet
17.5.2 Inntrådt ny deltakers ansvar
17.5.3 Overdragers ansvar når selskapsandel skifter eier
17.5.4 Erververs ansvar når selskapsandel skifter eier
17.5.5 Uttrådt deltakers ansvar
17.5.6 Ansvar ved selskapets oppløsning eller konkurs

Kapittel 18 Regress
18.1 Innledning
18.2 Hvilke forpliktelser som er selskapsforpliktelser i regressomgang
18.3 Deltakers regresskrav overfor selskapet
18.4 Selskapets regresskrav overfor deltaker
18.5 Deltakers regresskrav overfor annen deltaker
18.6 Særlig om regresskrav etter endringer i selskapsforholdet
18.6.1 Innledning
18.6.2 Inntrådt ny deltakers stilling
18.6.3 Overdragers stilling
18.6.4 Erververs stilling
18.6.5 Uttrådt deltakers stilling
18.6.6 Deltakers stilling etter selskapets oppløsning eller konkurs

Kapittel 19 Selskapets kontrakter

Kapittel 20 Årsregnskap mv
20.1 Innledning
20.2 Selskapet som regnskapsenhet
20.3 Regnskapspliktens innhold
20.4 Resultatregnskapet
20.5 Balansen
20.6 Årsberetningen
20.7 Behandlingen av årsregnskapet
20.8 Konsernregnskap mv
20.9 Deltakernes regnskapsplikt

Kapittel 21 Fordeling av overskudd og underskudd.
Utdeling
21.1 Grunnlag for fordeling – utgangspunktet
21.2 Særskilte godtgjørelser
21.2.1 Innledning
21.2.2 Godtgjørelse for arbeidsinnsats
21.2.3 Godtgjørelse for kapitalinnsats
21.3 Fordeling av overskudd eller underskudd
21.4 Utdeling

Kapittel 22 Deltakeres og tillitsmenns erstatningsansvar overfor selskapet og andre
22.1 Innledning
22.2 Ansvarsgrunnlag
22.3 Erstatningsutmåling
22.4 Behandlingen av selskapets erstatningskrav
22.5 Deltakers erstatningskrav
22.6 Kreditors erstatningskrav
22.7 Foreldelsesspørsmål

DEL IV ENDRINGER I SELSKAPSFORHOLDET

Kapittel 23 Opptak av ny deltaker

Kapittel 24 Overdragelse, annet eierskifte til og pantsettelse av selskapsandel
24.1 Eierskifte ved overdragelse
24.2 Forholdet mellom erverver og overdrager, overdragers kreditorer, dobbelterverver mv
24.2.1 Forholdet mellom erverver og overdrager
24.2.2 Forholdet mellom erverver og overdragers særkreditorer
24.2.3 Forholdet mellom erverver og dobbelterverver
24.3 Overdragers stilling overfor selskapet og de øvrige deltakere mv
24.4 Erververs stilling overfor selskapet og de øvrige deltakere mv
24.5 Eierskifte på annet grunnlag enn avtale
24.6 Særlig om andel knyttet til andelsbevis
24.7 Pantsettelse

Kapittel 25 Uttreden (utløsning)
25.1 Innledning
25.2 Grunnlag for uttreden
25.2.1 Krav om uttreden
25.2.2 Oppsigelse
25.2.3 Tidsgrense for selskapet
25.2.4 Tidsgrense for deltakelse
25.2.5 Annen deltakers uttreden
25.2.6 Deltakers umyndiggjøring
25.2.7 Deltakers død
25.2.8 Konkurs, gjeldsforhandling og utlegg hos deltaker
25.2.9 Tap ved avstemning
25.2.10 Mislighold
25.2.11 Bristende forutsetninger og andre tungtveiende grunner
25.3 Virkninger av uttreden
25.4 Beregning av utløsningssum
25.4.1 Innledning
25.4.2 Utløsningsbalanse
25.4.3 Verdsettelse av eiendeler og gjeld
25.4.4 Oppgjøret
25.4.5 Behandlingen av oppgjøret
25.5 Utløsningskravet
25.6 Pensjonering

Kapittel 26 Utelukkelse (utløsning)
26.1 Innledning
26.2 Grunnlag for utelukkelse
26.2.1 Krav om utelukkelse
26.2.2 Oppsigelse
26.2.3 Tidsgrense for deltakelse
26.2.4 Deltakers umyndiggjøring
26.2.5 Deltakers død
26.2.6 Konkurs, gjeldsforhandling og utlegg hos deltaker
26.2.7 Mislighold
26.2.8 Bristende forutsetninger og andre tungtveiende grunner
26.3 Virkninger av utelukkelse
26.4 Beregning av utløsningssum
26.5 Utløsningskravet

Kapittel 27 Oppløsning og avvikling (likvidasjon)
27.1 Innledning
27.2 Grunnlag for oppløsning
27.2.1 Beslutning av selskapsmøtet (deltakerne)
27.2.2 Oppsigelse
27.2.3 Tidsgrense for selskapet
27.2.4 Deltakers umyndiggjøring
27.2.5 Deltakers død
27.2.6 Konkurs, gjeldsforhandling og utlegg hos deltaker
27.2.7 Mislighold
27.2.8 Bristende forutsetninger og andre tungtveiende grunner
27.2.9 Bare én deltaker
27.2.10 Faktisk avvikling
27.3 Organisasjonen under avviklingen
27.4 Formuesoppgjøret
27.4.1 Avviklingsbalanse
27.4.2 Forholdet til selskapets kreditorer
27.4.3 Behandlingen av selskapets eiendeler
27.4.4 Fordeling av over- eller underbalanse
27.4.5 Utdeling
27.5 Sluttoppgjør

Kapittel 28 Gjeldsforhandling, konkurs og akkord
28.1 Innledning
28.2 Selskapet som konkurssubjekt
28.3 Vilkår for konkursåpning
28.4 Selskapsboets masse
28.5 Deltakernes rett til dividende i selskapets konkursbo
28.6 Beregning av dividende av selskapsforpliktelser i selskapets og deltakernes konkursboer
28.7 Gjeldsordning eller akkord

Litteratur og forkortelser
Domsregister
Stikkordregister
Vedlegg 1 – Selskapsloven 21 juni 1985 nr 83 kapittel 1, 2 og 4
Vedlegg 2 – Forskrift 13 desember 1985 nr 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene
Vedlegg 3 – Avtalemønster for selskapsavtale

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder