Avskrivninger / saldogrupper

Gruppe Beskrivelse (FN Samlesaldi (minimum 3 års levetid og kr 15 000) FN) 2017 2016
a. Kontormaskiner o.l. 30 % 30%
b. Ervervet forretningsverdi (Ervervede immaterielle eiendeler, f.eks. goodwill, kan bare avskrives dersom verdifallet er åpenbart) 20 % 20%
c.

Varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede 24 % 20%
Vogntog, lastebiler, busser 22%(FN Avskrivningssatsen ble økt til 22 pst. for lastebiler, vogntog og busser i 2015. Se sktl. § 14-43 (4) og overgangsregel FSFIN § 14-43-1 FN)
Elektrisk drevne varebiler med inntil 30 %
d. Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. 20 %(FN Ordningen med startavskrivninger er tatt bort i 2017. FN) 20 (30)% (FN Driftsmidler i saldogruppe d kan i ervervsåret startavskrives med inntil 10% av kostpris i tillegg til ordinær saldoavskrivning. Tilsvarende gjelder påkostning, jf. sktl. § 14-40 femte ledd. FN)
Gruppe Beskrivelse (FN Egne saldi FN) 2017/2016
e. Skip, fartøyer, rigger m.v. 14%
f. Fly, helikopter 12%
g. Anlegg for overføring og distribusjon av kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak 5%
h. Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. samt hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. (FN Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 %. Satsen på 10 % gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 %. FN) 4% (6%) (10%)
i. Forretningsbygg 2%
j. Fast teknisk installasjon i bygninger 10%

For overgangsregel ved innføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c, se FSFIN § 14-43-1.

Skattemessig gevinst ved salg av driftsmidler kan ikke reinvesteres, men skal inntektsføres etter spesielle regler. Tilsvarende gjelder for kostnadsføring ved tap.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder