Bedrift, selskap og skatt

Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. 6. utgave, Frederik Zimmer

Boken behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse.


Bedrift, selskap og skatt

Innholdsfortegnelse

Innledning

Emner
2 Rettskilder og omgåelsesnormer

II Alminnelig bedriftsbeskatning
3 Tidfesting
4 Varelager
5 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avståelse
6 Uttak
7 Underskudd
8 Fordringer og andre gjeldsinstrumenter
9 Derivater
10 Valuta

III Aksjeselskaper og aksjonærer
11 Aksjeselskaper: Skattesubjekt, skattesatser og beregningsgrunnlag
12 Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere (aksjonærmodellen)
13 Aksjeutbytte og aksjegevinster; selskaper som aksjonærer (fritaksmetoden)
14 Stiftelse av aksjeselskap og forhøyelse av aksjekapitalen
15 Likvidasjon, kapitalnedsettelse og tilbakebetaling av innbetalt kapital
16 Norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (NOKUS)

IV Konsernbeskatning
17 Generelt om konsernbeskatning
18 Konsernbidrag
19 Konserninterne overføringer
20 Fordringer og gjeld mellom nærstående – unntak fra fradragsretten for tap og renter
V Deltakerlignede selskaper og deltakere
21 Deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv.
22 Utdeling fra deltakerlignede selskaper

VI Personinntekt
23 Personinntekt for personlig næringsdrivende (foretaksmodellen)
24 Incentivordninger i arbeidsforhold og earn-out
VII Omorganisering og overdragelse av virksomhet
25 Generelt om omorganisering og overdragelse av selskaper og virksomhet
26 Fusjon og fisjon
27 Omdanning av virksomhet

VIII Formue
28 Formuesbeskatning av virksomhet, aksjer og andeler

IX Særlige skatteregimer
29 Rederibeskatning
30 Kraftbeskatning
31 Petroleumsbeskatning
32 Samvirkebeskatning
Presentasjon av forfatterne og BA-HR
Forkortelser
Litteratur

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder