Lærebok i skatterett

7. utgave, Frederik Zimmer

Denne boken gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis er med på å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene ved omgåelse av skatteregler er gitt en bred behandling.


Lærebok i skatterett

Innholdsfortegnelse

Forord
Innledning
1 Opptakt
2 Litt om rettskilder og metode i skatteretten; omgåelsesproblemet; skatterett og privatrett

Inntektsbegrep, skattesatser og skatteberegning
3 Inntektsbegrep, skattesatser og skatteberegning

Skattesubjektene
4 Skattesubjektene

Beregningsgrunnlaget: alminnelig inntekt
5 Generelt om inntekter og kostnader
6 Bruttoinntekter
7 Fradrag
8 Kapitalgevinster og -tap; vilkår for skatteplikt og fradragsrett
9 Kapitalgevinster og -tap; beregning
10 Aksjeutbytte og aksjegevinster
11 Tidfesting

Beregningsgrunnlaget: personinntekt
12 Innledning
13 Personinntekt av lønn, pensjon o.l.
14 Personinntekt i enkeltpersonforetak

Spesielle skattesubjekter
15 Selskaper og selskapsdeltakere
16 Familiemedlemmer
17 Arvelater, dødsbo, gjenlevende ektefelle, arvinger
18 Konkurs- og administrasjonsboer og debitor
19 Stiftelser og foreninger; skattefrie institusjoner

Tillegg
Kontrollspørsmål
Noen ordforklaringer
Skjematisk oversikt over forholdet mellom viktige begrep og problemstillinger i inntektsskatteretten
Forkortelser
Litteraturfortegnelse

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder