En ny bokføringsstandard og to nye uttalelser om god bokføringsskikk

Bokføringsstandardstyret har vedtatt NBS 8 Sideordnede spesifikasjoner, GBS 16 Internettsalg og GBS 17 Tidspunkt for dagsoppgjør for serveringssteder.

NBS 8 Sideordnede spesifikasjoner

Med sideordnede spesifikasjoner menes at en bokføringspliktig har flere spesifikasjoner av den aktuelle kategori, og at summen av disse utgjør en fullstendig spesifikasjon etter bokføringsloven § 5. Eksempler på dette kan være flere bokføringsspesifikasjoner, flere kontospesifikasjoner eller flere kunde- og leverandørspesifikasjoner.

Bokføringsstandardstyret legger til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner, men at visse forutsetninger må oppfylles.

GBS 16 Internettsalg

Uttalelsen drøfter følgende spørsmål:

  • Hvilke dokumentasjonskrav gjelder ved internettsalg, herunder når betaling skjer med betalingskort?
  • Hvilke krav er det til å bokføre internettsalg i kundespesifikasjonen?

Uttalelsen presiserer at det ikke finnes særskilte dokumentasjons- eller bokføringsbestemmelser knyttet til internettsalg. I stedet må løsningene utledes fra de ordinære reglene som gjelder for alle salgstransaksjoner, uavhengig av bestillings- og distribusjonskanal. Slike vurderinger gjøres for henholdsvis forskuddsbetalinger (finansielle forskudd), kontantsalg og kredittsalg.

GBS 17 Tidspunkt for dagsoppgjør for serveringssteder

Spørsmålet er om kravet for serveringssteder til at summeringsstrimler (z-rapporter) eller tilsvarende rapporter skal skrives ut eller lagres ved dagens slutt er til hinder for at dagsoppgjør (opptelling og avstemming av kontanter og eventuelt varer) kan skje påfølgende virkedag.

Bokføringsstandardstyret kommer til at det ikke anses å være i strid med bokføringsregelverket at dagsoppgjør for serveringssteder (opptelling og avstemming av kontanter og eventuelt varer) skjer påfølgende virkedag, herunder at det i den forbindelse dokumenteres korreksjoner ved identifikasjon av telleavvik i kontantbeholdning og varelager. Det forutsettes at korreksjonene ikke påvirker innholdet i summeringsstrimmelen (z-rapporten).

Dersom summeringsstrimler (z-rapporter) eller tilsvarende rapporter lagres i kassasystemet, og ikke skrives ut ved dagens slutt, må data i kassasystemet som grunnlag for rapportene låses på tidspunktet for stenging av kassen. Rapportene må umiddelbart kunne skrives ut fra kassasystemet på serveringsstedet. Klokkeslett for stenging av kassen må fremgå av rapportene.

Endrede bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk

I tillegg er det gjort endringer i flere av bokføringsstandardene og -uttalelsene. Endringene er i hovedsak foranlediget av endringer i oppbevaringstiden for regnskapsmateriale, samt innføring av a-ordningen. I tillegg er enkelte er det foretatt enkelte rettelser av skrivefeil.

Endringer er gjort i følgende GBS og NBS:

  • GBS 6, GBS 9, GBS 10 og GBS 15
  • NBS 1, NBS 2, NBS 3, NBS 4, NBS 5 og NBS 6

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud