Endringer i aksjelovene - ikraft fra 1. juli 2014

Endringene trer ikraft 1. juli 2014.

Det er vedtatt noen justeringer av enkelte bestemmelser i aksjeloven og allmennaksjeloven som Justis- og beredskapsdepartementet har sett behov for i etterkant av endringene som trådte ikraft 1. juli 2013. Dette er konsekvensendringer eller endringer som for øvrig har nær innholdsmessig sammenheng med de nevnte endringene.

Endringer i asl § 8-1 og asal § 8-1 vedr hvilke disposisjoner som skal komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for utbytte:

  1. Etter endringene følger det uttrykkelig av § 8-1 at kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne jf asl § 12-1(1) nr 2 skal trekkes fra ved beregningen av utbyttegrunnlaget.
  2. Ved kapitalforhøyelse med tilførsel av nye midler er det ikke gjort noen endringer hvilket innebærer at utbyttegrunnlaget reduseres til tross for at selskapet er tilført nye midler. I forarbeidene uttales at selskapet kan bøte på dette problemet ved å dele ut utbytte basert på en mellombalanse.
  3. Det skal ikke lenger gjøres fradrag i utbytterammen for selskapets beholdning av egne aksjer.
  4. Ved avtalepant i egne aksjer må man trekke fra et beløp som tilsvarer fordringen pantet skal sikre med mindre pantet er stilt for lån til aksjeeiere mv slik at det allerede er gjort fradrag for fordringen.

Mer om de foreslåtte endringene finner du i Prop. 36 L (2013-2014) og Innst. 130 L (2013-2014).

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud