Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet fastsatte endringer i bokføringsforskriften 7. september 2012. De fleste endringene har virkning f.o.m. 07.09.12, mens noen har virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere.

Forskriftsendringer som er fastsatt med virkning f.o.m. 07.09.2012

 • bff. § 2-1 siste strekpunkt er opphevet, og regnskapsrapportering etter finanstilsynsloven er ikke lenger en pliktig regnskapsrapportering jf. bokføringsloven § 3
 • bff. § 3-1 første ledd nytt nr. 10 presiserer at alle poster skal spesifiseres enkeltvis med dokumentasjonshenvisninger når det utarbeides spesifikasjoner av elimineringer og andre posteringer i forbindelse med konsernregnskap, jf. bfl. § 5 annet ledd nr. 3
 • bff. § 5-1-1 a presiserer gjeldende rett for hvilke språk salgsdokumentet kan utstedes på, og i følge bfl. § 12 kan norsk, svensk, dansk eller engelsk benyttes. Det er gitt rom for at bokføringspliktige med filial i utlandet kan utstede salgsdokumentet på det lokale språket.
 • bff. § 5-1-2 tredje ledd tilføyer at salgsdokumentet utstedt av aksjeselskap, allmennaksjeselskap og filial av utenlandsk selskap skal inneholde ordet « Foretaksregisteret », jf. foretaksregisterloven § 10-2. I tillegg skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet. Dersom slik selger er under avvikling skal dette også framgå av salgsdokumentet.
 • bff. § 5-2-7 annet ledd presiserer at bestemmelsen i første ledd ikke er til hinder for at ikke-avgiftspliktige leveranser kan forskuddsfaktureres.
 • bff. § 5-5 tredje ledd presiserer at for kjøp som er lagt ut av en ansatt skal dokumentasjonen også være i samsvar med aktuelle regler i kapittel 5 i skattebetalingsforskriften.
 • Ny bff. § 5-5 a medfører at merverdiavgift og eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon. I realiteten er dette kravet allerede oppfylt gjennom oppbevaringsplikten i tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd første punktum og retningslinjer som følger av GBS 9.
 • bff. § 6-1 femte ledd fastsetter at oppbevaringspliktige tellelister på papir kan scannes for elektronisk oppbevaring.
 • bff. § 7-1 krever at oppbevaring av regnskapsmateriale skal gjøres på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det samme gjelder bokførte opplysninger etter bfl. § 7 første ledd som i utgangspunktet skal holdes elektronisk tilgjengelig i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, jf. ny bfl. § 13 b.
 • bff. § 7-2 nytt annet ledd krever at originalt regnskapsmateriale som er erstattet ved overføring av regnskapsinformasjon til elektronisk medium, skal oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi av det elektroniske regnskapsmaterialet.
 • ny bff. § 7-7 presiserer at det med elektronisk tilgjengelighet menes at bokførte opplysninger skal være tilgjengelige i regnskapssystemet eller lagret på annen måte. Bokførte opplysninger som ligger lagret i utlandet skal være tilgjengelige gjennom terminal eller lignende i Norge. De samme krav til sikkerhetskopiering gjelder for bokførte opplysninger som for regnskapsmateriale, se bff. § 7-2.

Forskriftsendringer som er fastsatt med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere

 • bff. § 3-1 første ledd nr. 7 presiserer forståelsen av ledende ansatte. Dette er i samsvar med GBS 11, og medfører i praksis ingen realitetsendring
 • bff. § 3-1 annet ledd legger til at de samme kravene til spesifikasjoner ved kontante salg til ledende ansatte gjelder som for kontante salg til andre kunder. Kontante salg til ledende ansatte skal derfor spesifiseres ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde. Dette er i samsvar med GBS 11, og medfører i praksis ingen realitetsendring
 • bff. § 3-1 nytt femte ledd krever at utarbeidelsesdato skal påføres spesifikasjonene som skal utarbeides ved hver regnskapsrapportering, jfr. bfl. § 5.
 • ny bff. § 7-6 krever at bokføringspliktige som ikke løpende utarbeider spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, skal lukke regnskapsperioder innen fristene som nevnt i bokføringsloven § 7 annet ledd. Lukkingen skal utføres slik at det gis betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger, og det skal foreligge en beskrivelse av regnskapssystemets funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder. Beskrivelsen må oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt.
 • bff. § 8-1-3 krever at det skal kunne utarbeides egne spesifikasjoner (prosjektregnskap) i bygge- og anleggsvirksomheter, på lik linje med periode kravene til spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering i bfl. § 5 og krav til prosjektregnskapets innhold i bff. § 8-1-4. Dette gjelder kun for prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger kr 300.000 eksklusive merverdiavgift.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud