Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

Finanstilsynet har publisert et rundskriv som omhandler krav knyttet til endringer i modeller for beregning av kapitalkrav.

Det norske kapitalkravsregelverket, herunder forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften), er tilpasset EU-regler som er gitt ved direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013 (CRR).

EU-kommisjonen vedtok i 2014 en rekke utfyllende kapitalkravsbestemmelser. Finanstilsynet forventer at foretak under tilsyn forholder seg til disse. Tilsynet vil legge bestemmelsene til grunn i sin tilsynsmessige oppfølging av regelverket med de presiseringene som fremgår av punkt 3 i rundskrivet.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud