Faglitteratur

Proff brukere har tilgang til 6 digitale bøker fra Universitetsforlaget innen selskapsrett og skatt. Bøkene er integrert i dib og er fullt søkbare. Bøkene er linket mot oppdaterte lover, forskrifter, avgjørelser og uttalelser.


IFRS i Norge, 8. utgave

IFRS i Norge, 8. utgave

(Redaktør) Anne-Cathrine Bernhoft, (Redaktør) Steinar Sars Kvifte, (Redaktør) Kjell Ove Røsok

God kunnskap om innholdet i og anvendelsen av de internasjonale regnskapsstandardene IFRS (International Financial Reporting Standards) er sentralt for de som skal utarbeide og lese regnskapene for børsnoterte selskaper og andre selskaper som avlegger regnskap etter IFRS. Les mer


Bokpakke

Aksjeloven og allmennaksjeloven - kommentarutgave

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre

Denne kommentarutgaven behandler de tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Spørsmålene er besvart med utgangspunkt i lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, teori og den aksjerettslige tradisjon, slik denne er videreført fra eldre aksjelover. Les mer

Bokpakke

Om oppkjøp av selskaper og virksomhet

Ole Kristian Aabø-Evensen

Dette er en samlet fremstilling og analyse av reglene om oppkjøp av selskaper og virksomheter. Boken er et praktisk oppslagsverk på hvordan slike transaksjoner forhandles og gjennomføres. Den gir en heldekkende fremstilling av juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og finansielle forhold som partene må ta hensyn til i forbindelse med oppkjøpstransaksjoner. Les mer

Bokpakke

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke

Dette er en ny og oppdatert utgave av boken som behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper. Hovedvekten er lagt på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men også allmenne privatrettslige og offentligrettslige regler omtales. Sentrale kapitler i boken handler om selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av andeler, avvikling og konkurs. Les mer


Fusjon og fisjon av selskaper

Fusjon og fisjon av selskaper

Anders H. Liland

Fusjon og fisjon av selskaper behandler selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler ved sammenslåing og deling av selskaper. Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak, samt stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak ved fusjon og grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. Videre redegjør den for de konsekvenser fusjon og fisjon kan ha både for overdragende og overtakende selskaps medkontrahenter. Les mer


Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt

Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. 6. utgave, Frederik Zimmer

Boken behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse. Les mer


Lærebok i skatterett

Lærebok i skatterett

Frederik Zimmer

Denne boken gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis er med på å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene ved omgåelse av skatteregler er gitt en bred behandling. Les mer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder