Forslag om forenklinger i aksjelovene med forventet ikrafttredelse 1. juli 2013

Regjeringen la den 5. april frem forslag om en rekke forenklinger i aksjeloven. Det foreslås mer liberale regler om stiftelse, kapital og organisering av aksjeselskaper og til dels også allmennaksjeselskaper. Formålet med endringsforslagene er å forenkle det selskapsrettslige regelverket for aksjeselskapene, og iflg regjeringen er det særlig lagt vekt på at aksjelovens regler skal være godt tilpasset de små selskapenes behov.

Forenklinger i reglene om stiftelse av aksjeselskaper

 • Reduserte krav til vedtektenes innhold
 • Ikke krav om åpningsbalanse ved kontantinnskudd der det heller ikke skal gjelde særskilte regler ved stiftelsen jf § 2-4
 • Adgang til å gi forskrift som gjør unntak fra kravet om at det skal utarbeides en redegjørelse om tingsinnskudd ved stiftelse og tingsinnskudd
 • Elektronisk stiftelse av aksjeselskaper i Foretaksregisteret.

Utbytte og kapitalkrav

 • Reglene om overkursfond fjernes, overkurs ved aksjetegning skal ikke lenger anses som bundet egenkapital
 • Balanseført forskning og utvikling skal ikke trekkes fra ved beregning av hva som kan deles ut som utbytte
 • Ikke lenger krav om at egenkapitalen skal være minst 10 % av balansesummen
 • Selskapet skal kunne dele ut utbytte også i tiden etter årsskiftet, men før det er fastsatt årsregnskap for forrige regnskapsår
 • Utbytte skal kunne deles ut på grunnlag av en revidert mellombalanse
 • Styret skal kunne gis fullmakt til å beslutte at det skal deles ut utbytte
 • Det foreslås at § 3-4 utbygges til å bli en bestemmelse som ikke bare stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital, men som også stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig likviditet.

Kreditt eller sikkerhet til utenlandsk morselskap

 • Ikke lenger krav til morselskapets sammenslutningsform (tidligere krav om aksjeselskap)
 • Ikke lenger krav til morselskapets nasjonalitet (tidligere krav om at selskapet skal være hjemmehørende i en EØS-stat)
 • Hvis morselskapet ikke er et norsk aksjeselskap må kreditten eller sikkerhetsstillelsen tjene "foretaksgruppens økonomiske interesser" og ikke eierne bak foretaksgruppen.

Kreditt til erverv av egne aksjer

 • Det skal kunne ytes kreditt ved erverv av selskapets aksjer på visse vilkår (tidligere var det forbud)
 • Bistanden må ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1, den må ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, og det må stilles betryggende sikkerhet
 • Videre er det et krav at det skal utarbeides en redegjørelse om bistanden, og at bistanden skal godkjennes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

Forenklet generalforsamlingsbehanndling

 • Det åpnes for en forenklet generalforsamlingsbehandling på visse vilkår:
  • Samtlige aksjeeiere er enige om en slik behandlingsmåte
  • Alle aksjeeiere gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på en egnet måte
  • Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor gis rett til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte
  • Beslutningen inntas i generalforsamlingsprotokollen.
 • Gjennomføres generalforsamlingen etter de nye reglene i § 5-7, er det ikke nødvendig å følge kravene etter §§ 5-8 til 5-16.
 • Det vil blant annet si at det ikke krav om fysisk møte eller formelle krav til innkallingen mht skriftlighet, utsendelse av forslag om vedtektsendringer og andre dokumenter.

Ikke lenger krav om fysiske styremøter

 • Ikke lenger krav om fysisk møte for å vedta årsregnskapet og årsberetningen, og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Enklere organisering av selskapene

 • Ikke lenger krav om minst 3 styremedlemmer og daglig leder i selskaper med 3 mill. eller mer i aksjekapital
 • Ikke lenger krav om varamedlemmer til styrer med 2 eller færre medlemmer.

Forenklede saksbehandlingsregler for avtaler med aksjeeiere

 • Ikke lenger krav om behandling i generalforsamlingen for avtaler om kreditt og sikkerhetsstillelse som inngås med morselskap som eier alle aksjene i selskapet.

Erverv av egne aksjer

 • Den kvantitative begrensningen etter § 9-2 første ledd om at den pålydende verdien av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige ti prosent av aksjekapitalen, foreslås opphevet (Gjelder kun for AS).
 • Videre foreslås det å utvide fullmaktsperiodens lengstetid etter § 9-4 annet ledd fra atten måneder til to år.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud