Forslag om høyere terskel for meldeplikt etter konkurranseloven ved foretakssammenslutninger

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har lagt frem forslag til lov om endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

Departementet foreslår bl a at tersklene for når en foretakssammenslutning må meldes til Konkurransetilsynet, skal heves betydelig. Foretakssammenslutninger skal være meldepliktige hvis:

- de berørte foretak har en samlet omsetning over 1 mrd. kroner, og

- minst to foretak hver har en omsetning på minst 100 mill. kroner.

Det forventes at hevingen av terskelverdiene vil redusere antallet meldepliktige foretakssammenslutninger vesentlig. Sammenlignes departementets forslag med praksis etter gjeldende lov, er det likevel et fåtall av de foretakssammenslutningene som til nå har reist konkurransemessige problemer som vil falle utenfor de nye meldepliktstersklene. For øvrig foreslås at terskelverdiene tas inn i konkurranseloven. I dag følger terskelverdiene av forskrift.

Meldepliktstersklene får ikke betydning for Konkurransetilsynets kompetanse til å kunne forby sammenslåinger av foretak med omsetning under de nye verdiene. Loven åpner således for at Konkurransetilsynet på nærmere bestemte vilkår kan pålegge meldeplikt for foretaks sammenslutninger som er unntatt fra meldeplikten. Videre innebærer lovforslaget at det på nærmere bestemte vilkår kan gis forskrifter om meldeplikt for foretakssammenslutninger som i utgangspunktet er unntatt fra meldeplikten.


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud