Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

NRS foreslår å endre NRS 8 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013.

Etter de endrede aksjelovene er det anledning til å ta ut et utbytte på grunnlag av sist fastsatte årsregnskap i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene, dette er i høringsutkastet kalt tilleggsutbytte (etter gammel regulering var det kun anledning til å ta ut utbytte på grunnlag av sist fastsatte årsregnskap i perioden mellom ordinær generalforsamling og 31.12, dette ble tidligere kalt ekstraordinært utbytte). I tillegg er det anledning til å ta ut utbytte på grunnlag av en mellombalanse både før og etter at regnskap for siste regnskapsår er fastsatt, dette er i aksjelovene benevnt ekstraordinært utbytte.

Aksjelovendringene vedrører ikke ordinært utbytte, og NRS foreslår ingen endring av regnskapsføring av ordinært utbytte.

Et tilleggsutbytte vedtatt i perioden fra balansedagen for siste regnskapsår til tidspunktet for ordinær generalforsamling der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles, foreslår NRS skal føres som kortsiktig gjeld i årsregnskapets balanse. En slik løsning harmonerer med regelen som gjelder for regnskapsføring av foreslått ordinært utbytte, da både foreslått ordinært utbytte og vedtatt tilleggsutbytte vedrører regnskapsåret det avlegges årsregnskap for.

Et ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse med mellombalansedag i perioden fra balansedagen for siste regnskapsår til tidspunktet for ordinær generalforsamling der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles, foreslår NRS skal opplyses om i note. Et slikt ekstraordinært utbytte vedrører neste regnskapsår.

Høringsutkastet inneholder i tillegg forslag til regulering av opplysninger om utbytte. Foretaket kan velge om forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap (disponeringen) skal stå i tilknytning til resultatregnskapet, i eventuell oppstilling av endringer i egenkapitalen, i noter eller i årsberetningen. Det anbefales at opplysningen gis i tilknytning til resultatregnskapet, eventuelt i årsberetningen. Det foreslås at utbytte i disponeringen skal spesifiseres på ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte.

Høringsfristen er 10. januar 2014.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud