Høring - forslag om endringer av representantordningen i merverdiavgiftsloven

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å modernisere regelverket for næringsdrivende etablert i utlandet med merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.

Etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk må avgiftssubjekter som ikke er etablert i Norge, være registrert med representant i det norske Merverdiavgiftsregisteret. Det er et mål at aktører som ikke er etablert i Norge, skal kunne drive virksomhet her på tilsvarende vilkår som norske næringsdrivende.

I høringsnotatet legger departementet fram forslag om at kravet om representant oppheves for avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring mv. av merverdiavgiftskrav. Denne gruppen kan i stedet velge å bli direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret.I tillegg til dette foreslås det at departementet gis kompetanse til å fastsette regler i forskrift om blant annet sikkerhetsstillelse for å motvirke omgåelser mv. Det foreslås på nåværende tidspunkt ingen slike forskriftsbestemmelser.

Høringsfristen er 30. september 2015.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud