Høringsnotat vedr eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Tags: Skatt

Før sommeren sendte Finansdepartementet ut forslag til endringer i reglene om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Høringsfristen er satt til 18. september 2015.

FIN legger frem to alternative forslag til endring av regelen om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

I forslagene brukes begrepet "produksjonsutstyr og -installasjoner". Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og -installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder "verk og bruk" som et selvstendig utskrivingsalternativ. Alternativ 2 fjerner "verk og bruk" som en egen kategori i eiendomsskatten. Etter dette alternativet foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom. Alternativ 2 innebærer også andre endringer i eiendomsbeskatningen av anlegg som etter gjeldende rett er å anse som verk og bruk, herunder endring av verdsettelsesreglene.

Ingen av alternativene medfører endringer i eiendomsbeskatningen av vannkraftanlegg.

Begge alternativer utjevner den ulikheten det er i grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt mellom verk og bruk og annen næringseiendom. Sistnevnte har normalt ikke arbeidsmaskiner mv. som inngår som en del av den faste eiendommen, da slike maskiner mv. regelmessig ikke er en nødvendig innsatsfaktor i den virksomheten som utøves. Ved at produksjonsutstyr og -installasjoner holdes utenfor eiendomsskattegrunnlaget, vil verk og bruk utenom vannkraftanlegg få et lavere eiendomsskattegrunnlag enn etter dagens rettstilstand, og dermed et grunnlag for utskriving av eiendomsskatt som i prinsippet er sammenfallende med grunnlaget for annen næringseiendom.

FIN opplyser at det ikke har tatt stilling til hvilket alternativ som eventuelt bør erstatte dagens regel, og at det vil foreta en nærmere vurdering av dette etter høringsrunden.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud