Høringsutkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) – A-ordningen

Bransjestandardutvalget har sendt på høring forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av A-ordningen.

I A-ordningen samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Én elektronisk melding erstatter fem skjemaer som arbeidsgiverne og andre opplysningspliktige leverer i dag, og den skal sendes til de tre etatene samtidig. Les om A-ordningen

Bransjestandardutvalget har vurdert behovet for endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av A-ordningen. Standarden og endringene er foreslått å tre i kraft for oppdrag som utføres fra 01.01.2015.

Vedlagt oversendes høringsutkast til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføring av a-ordningen fra 1. januar 2015.

Bransjestandardutvalget henviser til tidligere høringsbrev av 29. januar 2014 vedrørende ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Det ble i dette brevet informert om at det i standarden ikke var tatt hensyn til ny lønns- og personalordning (a-ordningen) som innføres 1. januar 2015, men at Bransjestandardutvalget ville gjøre nødvendige tilpasninger i standarden når ny lønns- og personalordning var endelig vedtatt.

Bransjestandardutvalget har nå gjort en vurdering av behovet for endringer i god regnskapsføringsskikk som følge av innføringen av a-ordningen. De viktigste foreslåtte endringene er som følger:

 • Definisjoner av relevante begreper er tatt inn i punkt 1.2.9 og 1.2.10, herunder a-melding, a-melding tilbakemelding og sammenstillingsoppgave.
 • Krav til vurdering av oppdragsgivers rutiner i punkt 5.6.1 endres blant annet ved å inkludere rutiner for innrapportering av arbeidsforhold og personalopplysninger gjennom a-meldingen.
 • Krav til vurdering av lønnsgrunnlag i punkt 5.6.2 endres for å sikre at lønnsgrunnlagene er tilstrekkelig spesifisert til å oppfylle krav til innhold i a-meldingen.
 • Krav til betryggende registrering av lønnsgrunnlag i punkt 5.6.3 utvides i de tilfeller regnskapsfører skal
 • rapportere arbeidsforhold og personalopplysninger gjennom a-meldingen på vegne av oppdragsgiver.
 • Krav til utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver i punkt 5.6.7 og 5.6.8 erstattes av krav til utarbeidelse av sammenstillingsoppgaver til ansatte.
 • Krav til utarbeidelse av termin- og årsoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift i punkt 5.6.8 erstattes av krav til utarbeidelse av a-melding, med krav om oppfølging av avvik i a-melding tilbakemelding.
 • Det er tatt inn et nytt punkt 5.6.9 for de tilfeller hvor regnskapsfører administrerer oppdragsgivers personalforsikringer.
 • I punkt 5.7.3.2 om avstemminger på bokføringsoppdrag presiseres det at pliktig regnskapsrapportering på lønnsområdet i form av a-melding ikke alene medfører plikt til avstemming av bokføringen. I forbindelse med annen pliktig regnskapsrapportering skal skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift avstemmes blant annet mot innsendte a-meldinger.
 • I forbindelse med årsoppgjøret er det i punkt 5.8.3 ikke lenger noe krav til totalavstemming av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Avstemmingen skjer periodisk, og det vil ikke lenger finnes noen årsoppgave/følgeskriv å avstemme mot.
 • I kapitlet om oppdragsdokumentasjon er det i punkt 6.2.2 tatt inn at korrespondanse av vesentlig betydning for oppdragsutførelsen skal oppbevares på alle typer regnskapsføreroppdrag, herunder lønnsoppdrag. I punkt 6.2.4 er kravene til oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon på lønnsoppdrag justert slik at det er utarbeidete a-meldinger, mottatte a-melding tilbakemeldinger og rapportering til oppdragsgiver (jf. punkt 5.6.5) som skal oppbevares av regnskapsførervirksomheten. Terminoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift er fjernet som oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon i punkt 6.2.5 for bokføringsoppdrag.

Bransjestandardutvalget ønsker i denne omgang kun høringssvar vedrørende de endringer som er foreslått i standarden, se endringsmarkeringer i vedlegget. I tillegg ønskes innspill på eventuelle områder hvor det ikke er gjort endringer, men hvor høringsinstansene mener dette er nødvendig som følge av a-ordningen. Det ønskes ikke høringssvar på andre deler av standarden, og slike høringssvar vil heller ikke behandles av Bransjestandardutvalget. Høringssvar ønskes levet som e-post til jan.terje.kaaby@narf.no. På grunn av det begrensete omfanget av endringer, og at standarden skal tre i kraft for regnskapsføreroppdrag som gjennomføres 1. januar 2015 eller senere, er høringsfristen satt til 31. oktober 2014.

Denne utsendelsen er sendt på e-post til alle høringsinstansene. Høringen er åpen for alle interessenter, ikke bare de definerte høringsinstansene.

Med vennlig hilsen

Branjseutvalget

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud