Kontroll av finansiell rapportering – Bakkafrost P/F

Tags: IFRS

I Finanstilsynet kontroll av nedskrivningstester av oppdrettslisenser i årsregnskapet til P/F Bakkafrost for 2013, mener Finanstilsynets at de ikke var i samsvar med IFRS.

Følgende forhold knyttet til kontantstrømmer og øvrige forutsetninger benyttet i en nedskrivningstest er kommentert i brevet:

  • Det presiseres at det er viktig at alle eiendeler som genererer eller benyttes til å generere relevante inngående kontantstrømmer, tas med i den kontantgenererende enheten, derunder felleseiendeler.
  • Det var benyttet en EBT ("Earnings before tax") margin i nedskrivningstesten. Når EBT benyttes, inngår finansieringselementer i marginen. Etter IAS 36.50 skal ikke fremtidige kontantstrømmer inkludere finansiering da det bryter med diskonteringsrente fastsatt ved hjelp av ”weighted average cost of capital” (WACC), som forutsetter kontantstrøm til totalkapitalen. EBIT ("Earnings Before Interest and Tax") margin er marginen som er i tråd med IAS 36.50.
  • Dersom det legges til grunn at det ikke er endring i arbeidskapital i fremtidige kontantstrømmer må det gjøres en vurdering av om dette er en rimelig forutsetning. I perioder når det forventes større endringer i aktivitetsnivå, må det også legges til grunn endringer i arbeidskapital.
  • Det skal som hovedregel benyttes en eksplisitt periode for framskriving av kontantstrømmer på fem år.

Bakkafrost har innrettet seg etter Finanstilsynets kommentarer og det var ikke behov for å foreta nedskrivninger av bokførte verdier.

Kontrollen omfattet også manglende opplysninger om lisenser, biologiske eiendeler og driftsmidler. Finanstilsynet legger til grunn at Bakkafrost inntar tilstrekkelige opplysninger om disse forholdene fremover. Se mer informasjon i Finanstilsynets avsluttende brev.

Finanstilsynet arbeider med en rapport hvor enkelte relevante områder for oppdrettsnæringen blir omtalt. Dette gjelder blant annet verdsettelse av biomasse, opplysninger om lisenser og driftsmidler. Finanstilsynet vil kunne ha ytterligere anbefalinger i rapporten enn det som fremgår at dette brevet.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud