Kontroll av finansiell rapportering – DNB ASA

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved den finansielle rapporteringen til DNB ASA. Kontrollen har omfattet verdsettelse av bankens portefølje av utlån som er ført til virkelig verdi, i hovedsak fastrenteutlån, i delårsregnskapene og årsregnskapet for 2013

Ved utgangen av 2013 utgjorde utlånsporteføljen ført til virkelig verdi (hovedsakelig fastrenteutlån) omlag 123 milliarder norske kroner, det vil si ca. 9 prosent av DNBs totale utlån. Etter Finanstilsynets vurdering har banken i perioder tilordnet utlånene en for høy verdi.

DNB har verdsatt utlånene til virkelig verdi i regnskapene ved å neddiskontere gjenværende fremtidige kontantstrømmer. I sin verdsettelsesmodell har DNB benyttet en diskonteringsrente som har vært lavere enn egen og markedets utlånsrente. I perioder har forskjellen mellom diskonteringsrenten og markedets utlånsrente vært opp til 100 basispunkter. På etableringstidspunktet har utlånene blitt gitt en høyere verdi enn transaksjonsverdien, hvor avtalt utlånsrente ligger til grunn, og det har derfor gjennomgående oppstått såkalte dag-1 gevinster. Dag-1 gevinster har av DNB blitt ansett som uvesentlige.

Se Finanstilsynets avsluttende brev for ytterligere informasjon.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud