Kontroll av finansiell rapportering - Lerøy Seafood Group ASA

Tags: IFRS

Finanstilsynet har blant annet kontrollert opplysninger om konsesjoner, informasjon om kontantgenererende enheter og nedskrivningstester i årsregnskapet til Lerøy Seafood Group ASA for 2013.

Følgende forhold tas opp i brevet:

  • Det skal iht IAS 38.122 a) opplyses om grunnene som støtter vurderingen av at en immateriell eiendel er vurdert til å ha en ubestemt utnyttbar levetid.
  • Det skal gis opplysninger om balanseført verdi av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid for hver kontantgenererende enhet, jf. IAS 36.134 a) og b).
  • Det skal opplyses om det gjenvinnbare beløpet for enheten er basert på bruksverdi eller virkelig verdi fratrukket avhendelsesutgifter, jf. IAS 36.134 c).
  • Avkastningskravet i nedskrivningstesten skal fastsettes reelt i motsetning til konservativt. Opplysningene om sensitivitet må vurderes ut fra dette når det gis opplysninger om sensitivitet i henhold til IAS 36.134 f),

Finanstilsynet konkluderer med at årsregnskapet for 2013 ikke inneholdt tilfredsstillende informasjon om disse forholdene slik IFRS krever, men det ble ikke avdekket noen vesentlige feil. Lerøy har bekreftet at foretaket vil forbedre noteinformasjonen i årsregnskapet for 2014, og Finanstilsynet tar dette til etterretning.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud