Kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen) i verdipapirforetak - Rundskriv

Finanstilsynet har kommet med et rundskriv vedrørende compliancefunksjonen. Formålet er å gi foretakene veiledning om hvordan foretakene bør innrette seg for å sikre at lovens krav om en effektiv og uavhengig compliancefunksjon ivaretas.

Verdipapirforetak er pålagt å etablere en rekke rutiner og retningslinjer som skal sikre at foretaket drives innenfor forsvarlige og betryggende rammer. I dette ligger blant annet at det skal etableres en compliancefunksjon.

Kravene til compliancefunksjon er fastsatt i verdipapirforskriften vpf § 9-8 og § 9-11, som sier at foretakene skal ha en effektiv og uavhengig compliancefunksjon som sikrer etterlevelse av regelverket.

Rundskrivet bygger på retningslinjene fra ESMA "Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements", datert 6. juli 2012 (ESMA 2012/388).

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud