Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.

Veiledningen erstatter uttalelsen utgitt i 2010 om «Når og hvordan virkninger av endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger og offentlig AFP skal regnskapsføres».

I uttalelsen fra 2010 ble det vurdert dit hen at virkningen av planendring knyttet til levealdersjustering ikke kunne innregnes for årskullene født i 1954 eller senere før de nødvendige tilpasninger av samordningsregelverket var vedtatt.

Endringer i IAS 19 knyttet til tidspunkt for regnskapsføring av virkning av kostnad ved tidligere års opptjening samt en innføring av ny bransjestandard for premieberegning med virkning fra og med 2014 har gitt grunnlag for en ny vurdering av dette spørsmålet. NRS har nå utredet hvorvidt virkning av innført levealdersjustering for personer født i 1954 eller senere likevel kan regnskapsføres helt eller delvis selv om nye samordningsregler verken er foreslått eller er vedtatt.

Nytt for denne veiledningen sammenlignet med uttalelsen fra desember 2010 er en vurdering av at innføringen av levealdersjusteringen regnskapsmessig kan dekomponeres i to planendringer:

  1. Levealdersjustering.
  2. Endring av samordningsregler.

For planendring knyttet til levealdersjustering er endringen vedtatt og anses dermed å ha skjedd. Virkningen av denne planendringen regnskapsføres med virkning fra begynnelsen av 2014. Beregningsmessig skjer dette etter samme metode som i bransjestandarden for premieberegning for offentlige ordninger fra og med 2014.

For planendring knyttet til nye samordningsregler regnskapsføres virkningen av planendring når nye samordningsregler er vedtatt.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud