Generelle lisensbetingelser

 1. Innledning

  Denne avtale er inngått mellom DIBkunnskap AS og Kunden vedrørende kjøp av lisens for bruk hele eller deler av innhold og teknologi i produktet DIB (heretter kalt DIB) fra DIBkunnskap AS.
 2. Lisens

  2.1 Firmalisens
  DIBkunnskap AS tilbyr kun firmalisenser. En firmalisens krever at Kunden oppgir antall aktuelle brukere hos Kunden som grunnlag for beregning av abonnementsprisen (vederlaget). Som aktuelle brukere regnes alle ansatte som arbeider med problemstillinger og fagområder som omfattes av DIB. Dersom antall aktuelle brukere endrer seg i avtaleperioden, skal dette meddeles DIBkunnskap AS skriftlig, som vil vurdere om abonnementsprisen skal justeres. Endringer av antall aktuelle brukere foretas normalt én gang per år - i forbindelse med fornyelse av avtalen.

  2.2 Avtaleperiode og oppsigelse
  Lisens tilbys utelukkende som abonnement - 12 eller 24 måneder. Abonnementet løper fra kjøpsdato og må sies opp skriftlig senest én -1- måned før fornyelse. I motsatt fall fornyes abonnementet for en ny periode.
  Abonnenter som har 24 måneders avtale står fritt til å redusere avtaleperioden til 12 måneder ved utløpet av perioden. Kunden har da ikke krav på eventuelle rabatter som følger av en 24 måneders avtale.
 3. Leveringen (DIBkunnskap AS’ plikter)

  3.1 Leveringens omfang
  Leveringens omfang (tilgang til hvilke produkter) er definert i det gjeldende tilbudet, eventuelt med tillegg av senere bestillinger. DIBkunnskap AS har til hensikt å sikre tilfredsstillende oppdatering av innholdet i databasene i DIB.

  3.2 Leveringstid

  Kunden skal gis anledning til å registrere aktuelle brukere hos Kunden fra tidspunkt for avtalens ikrafttredelse.
 4. Kundens forpliktelser

  4.1 Vederlag
  For leveranser som omfattes av denne avtale skal Kunden betale slikt vederlag som fremgår av tilbudet. Ved fornyelse av abonnementet kan DIBkunnskap AS justere prisen med inntil tolvmånedersendringen i Statistisk Sentralbyrås lønns-KPI, målt i desember året før fornyelsen. Dersom Kunden har et abonnement som løper i 24 måneder eller mer før det automatisk fornyes, kan prisen justeres etter samme prinsipper som ovenfor men slik at prisendringene i hele den foregående abonnementsperioden fanges opp. Dersom DIBkunnskap AS øker prisen utover Statistisk Sentralbyrås lønns-KPI, har kunden rett til å si opp lisensen når som helst før årlig fornyelse. Ved en eventuell reduksjon av antall aktuelle brukere i avtaleperioden har Kunden ikke krav på å få refundert allerede innbetalt vederlag.

  4.2 Fakturering og forsinket betaling

  Vederlaget faktureres i henhold til DIBkunnskap AS’ til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner. Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrenter etter lov om rente ved forsinket betaling. Pr. 31.12 legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentes rente). Faktura sendt pr. post ilegges et fakturagebyr.
 5. Rettigheter til DIB

  Alle rettigheter til DIB tilhører DIBkunnskap AS og er beskyttet av internasjonale konvensjoner og norsk lov om opphavsrett.
 6. Force majeure

  DIBkunnskap AS har ikke ansvar dersom avtalen helt eller delvis hindres eller vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Avtalen bortfaller ikke ved slike forhold med mindre partene blir enige om det.
 7. Bruk av innholdet

  Innholdet i DIB kan kun gjøres tilgjengelig og benyttes av brukere som i henhold til avtalen har tilgang til DIB. Det er ikke lov å kopiere noe av innholdet i DIB til andre som ikke har lisens, utover deling ved hjelp av funksjonalitet som er gjort tilgjengelig i DIB. DIB kan benyttes til Kundens egen interne bruk og i forbindelse med et konkret oppdrag for eksterne kunder/klienter uten at dette kan føre til ansvar for mulige feil for DIBkunnskap AS (se under “Juridiske forbehold”).

  Annen bruk av DIB kan kun skje etter skriftlig forhåndssamtykke fra DIBkunnskap AS. Etter at lisensen er utgått, kan ingen dokumenter, maler eller noe annet innhold hentet fra DIB benyttes. Ved mistanke om bruk av innholdet i strid med avtalens betingelser kan DIBkunnskap AS stenge aktuelle brukerkontoer eller lisenser. DIBkunnskap AS skal i så fall varsle Kunden om dette.

  Ved brudd på avtalens betingelser kan DIBkunnskap AS si opp avtalen med umiddelbar virkning. Innbetalt abonnementspris betales ikke tilbake.
 8. Eksklusivitet

  DIBkunnskap AS gir Kunden en begrenset ikke-eksklusiv rett til bruk av DIB for det antall brukere som er blitt avtalt.
 9. Support

  Lisens på DIBkunnskap sine produkter inkluderer nødvendig teknisk brukerstøtte i forbindelse med pålogging og bruk av løsningen. Teknisk brukerstøtte gis via telefon eller fjernstyring.

  Alle brukere med personlig tilgang kan ta kontakt for teknisk brukerstøtte support@dib.no eller telefon 95 40 70 70.

  Lisens på DIB inkluderer fagsupport for brukere med personlig tilgang. Fagsupport er begrenset til generelle spørsmål innenfor fagområdene DIB dekker, veiledning i hvor eksisterende materiale finnes i løsningen samt hvordan løsningens verktøy kan brukes mest effektivt. Det omfatter ikke faglig rådgivning som tolkninger av regler i forhold til den enkelte kundes situasjon eller konkrete anbefalinger om bruk av alternative løsninger.

  Spørsmål til support kan sendes via “Feedback” i DIB eller på support@dib.no.

  Lisens på kun Kontohjelp, inkluderer ikke fagsupport.
 10. Juridiske forbehold

  Til tross for omfattende kvalitetssikring, vil det være helt umulig å kunne sikre seg mot eventuelle feil som kan ha oppstått i et så omfattende innhold som DIB har. Gjeldende lovtekst er elektronisk overført fra Lovdata, men det må tas forbehold om utilsiktede feil som kan ha oppstått. Store deler av forarbeidene før 1990 er scannet og mulige feil kan ha oppstått under redigeringen. Likeledes kan det ha oppstått feil under redigeringen av dokumentene.
  DIBkunnskap AS er kun ansvarlig overfor Kunden for teknologien og innholdet i DIB. Kunden godtar at han ikke kan gjøre noe krav gjeldende for mulige feil i DIB. På bakgrunn av ovenstående, må informasjon som kan forårsake skade ved feil eller ufullstendighet, kvalitetssikres av brukeren. I alle tilfeller forbeholder DIBkunnskap AS seg å maksimalt erstatte abonnementsavgiften for skade oppstått som følge av feil i programmet eller DIB.

  10.1 Spesielle betingelser for Kunder som abonnerer på IFRS/IASB-basen
  DIBkunnskap AS har inngått avtale med INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE FOUNDATION

  (a) to provide the Works to Subscribers in Electronic Form as part of its Database Services of accounting and/or accounting-related information for Commercial purposes and/or Commercial benefit and

  (b) neither to sub-license nor assign rights to the Works to other parties for any purpose other than those which are pursuant to clause (a). The Licensee (DIBkunnskap AS) may give Subscribers (lisenstakere til IFRS-basen) the right to:

  (c) reproduce in hardcopy or Electronic Form not more than ten (10) copies of any individual Standard or specific document of the Works for a particular instance in connection with the Subscriber's profession or business.

  (d) reproduce in hardcopy or Electronic Form up to twenty-five (25) copies of Extracts for any one particular instance in connection with the Subscriber's profession or business. An Extract shall be no more than 25 percent of an individual Standard or specific document.

  Any such copies of Extracts shall be accompanied by an acknowledgment in the following form: Copyright © International Accounting Standards Committee Foundation Licensee (DIBkunnskap AS) may not grant Subscribers (lisenstakere til IFRS-basen) or any other parties rights to reproduce in either hardcopy or electronic form any individual Standard or specific document of the Works for any seminar, conference, training or similar Commercial event without prior written permission from IASCF.

  The Licensee (DIBkunnskap AS) shall advise Subscribers of their obligation to obtain approval from IASCF to reproduce more than the quantity stated in clause (c) or to reproduce the Works pursuant to clause (d). Should Subscribers desire to reproduce more than the amounts indicated, Subscribers must contact the Licensee who, in turn, will seek permission or request a license from the Licensor covering such activity. The Licensor's (IASCF) granting of such permission shall not be delayed or unreasonably withheld. Other than Licensee's obligation to advise Subscribers to obtain such permissions, the Licensee shall bear no risk, responsibility, or liability in the event that Subscribers do not obtain such permissions.

  Kunden er forpliktet til å overholde de vilkårene som gjelder «Subscribers».

  10.2 Tvist om avtalen
  Dersom det oppstår uenighet om tolkning eller rettsvirkninger av denne avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger. Fører ikke disse forhandlinger frem innen 60 dager, kan tvisten fremmes til avgjørelse ved domstolene. Verneting etter denne avtale er Asker og Bærum Tingrett.