Lovkommentarer

Denne kommentarutgaven behandler de tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Spørsmålene er besvart med utgangspunkt i lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, teori og den aksjerettslige tradisjon, slik denne er videreført fra eldre aksjelover.

Aksjeloven og Allmennaksjeloven - kommentarutgave
(Aarbakke m.fl.)

(tilllegg)
Asle Aarbakke, Magnus Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad, Jan Skåre

Regnskapsloven - kommentarutgave

Ernst & Young

Revisorloven - kommentarutgave

Hans Cordt-Hansen

Bøker

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder