NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

NRS 9 er endret etter forutgående høring. Overkursfond er ikke lenger omtalt i aksjelovene, men det følger av regnskapsloven § 6-2.C.I at overkurs skal vises som del av innskutt egenkapital. Som en følge av endringene i aksjelovene, er overkursfond byttet ut med overkurs i NRS 9.

Overkurs er etter aksjelovene ikke lenger bundet egenkapital. Etter aksjeloven § 13-24 kan selskaper med samme eier fusjonere uten vederlag. Regnskapsloven § 6-2 krever at innskutt og opptjent kapital begge skal fremgå av balansen. Hittil gjeldende NRS 9 har hatt som prinsipp at egenkapitalens sammensetning i størst mulig grad skal videreføres slik den var i de fusjonerende selskapene før fusjonen. Det har fremgått at overkursfondet skal korrigeres slik at aksjekapital og overkursfond i det fusjonerte selskapet er lik summen av aksjekapital og overkursfond i de fusjonerende selskapene før fusjonen. NRS viderefører prinsippet om at egenkapitalens sammensetning i størst mulig grad skal videreføres slik den var i de fusjonerende selskapene før fusjonen for alle fusjoner, inkludert horisontale fusjoner uten vederlag.

I tillegg til ovenfornevnte tilpasninger til aksjelovene, er det etter ønske fra en høringsinstans tatt inn en setning i punkt 6.5.2 for å presisere at ved vertikal fusjon der et morselskap går inn i et datterselskap, blir aksjekapital i det selskapsrettslig overtakende selskap bestemt av den vedtatte kapitalforhøyelsen. I tillegg er referanse til standarder som er omgjort fra foreløpige standarder til endelige standarder etter 2009 oppdatert.

Endringene i standarden får anvendelse på fusjoner hvor fusjonsplan vedtas 1. juli 2013 eller senere.

Norsk RegnskapsStiftelse arbeider for tiden med en ny norsk regnskapsstandard og vil i denne perioden gjøre minimalt med endringer i gjeldende god regnskapsskikk, blant annet av hensyn til brukerne. Andre endringer er derfor ikke vurdert.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

Be om tilbud