NRS har utarbeidet forslag til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

NRS har utarbeidet forslag til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Det er utarbeidet forslag til et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner faller inn under virkeområdet til kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill i NRS (HU) Norsk Regnskapsstandard. Forslaget innebærer at kapittel 100N vil regulere regnskapsføringen av fusjoner som ikke er regnskapsmessige transaksjoner, uavhengig av om overdragende foretak har virksomhet eller ikke. Slike fusjoner vil etter forslaget regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden.

Forslaget er i all hovedsak en videreføring av reglene om regnskapsføring av fusjoner ved bruk av kontinuitetsmetoden i kapittel 6 i NRS 9 Fusjon. Det er gjort enkelte materielle endringer, samt at noe veiledning i nåværende standard ikke er videreført. Disse forholdene er nærmere omtalt i høringsbrevet.

Følgende forhold regulert i NRS 9 som ikke er foreslått videreført er:

  • Punkt 5.1 siste avsnitt og 5.3.3 om omvendt oppkjøp.
  • Punkt 5.1 Identifikasjon av overtakende part.
  • Punkt 5.3.1 om måling av anskaffelseskost, med unntak av fusjons- og emisjonsutgifter som er foreslått innarbeidet i kapittel 100N.
  • Punkt 5.3.1 om overdragende selskaps aksjer i overtakende selskap før fusjonen
  • Punkt 6.5.2, siste avsnitt om omvendt mor-datter-fusjon.

Alle som ønsker det er velkommen til å avgi høringssvar. Høringssvarene ønskes levert som e-post til nrs@revisorforeningen.no. Høringsfristen er 31. januar 2015.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud