Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder

NRS har utarbeidet forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Denne vil erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak

Øvrige foretak er hovedsakelig foretak som ikke er børsnoterte og som heller ikke er små foretak etter regnskapsloven § 1-6.

Vedlagte høringsnotat beskriver bakgrunnen for forslaget, selve forslaget og de endringer det vil medføre i praksis dersom det vedtas som en endelig regnskapsstandard.

Etter NRS sin vurdering behøver ikke forslaget innebære store endringer i praksis. Selv om det er tatt utgangspunkt i IASBs IFRS for SMEs, er det foretatt nødvendige tilpasninger til norsk regnskaps- og aksjelovgivning og ønskede tilpasninger til dagens god regnskapsskikk. Eksempler på løsninger i eksisterende standarder som ikke foreslås videreført, er adgangen til utsatt innregning av aktuarmessige gevinster og tap (herunder bruk av korridormetoden), nåverdi på utsatt skatt ved konserndannelse ved oppkjøp, konsolideringsunntak for investeringsselskaper og avsetningsmetoden for periodisk vedlikehold samt oppryddings- og fjerningsutgifter. Eksempler på ny regulering av tidligere til dels uregulerte områder som kan innebære behov for endringer i praksis, er kriterier for å skille mellom gjeld og egenkapital, krav om dekomponering av sammensatte finansielle instrumenter i en forpliktelses- og egenkapitaldel og krav om dekomponering av varige driftsmidler med hovedbestanddeler som har vesentlig forskjellige mønstre for forbruk av økonomiske fordeler.

Standardens forslag til noter, med fokus på at ikke-obligatoriske noter etter regnskapsloven kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat, forventes å innebære en vesentlig reduksjon i noteopplysningene som i praksis gis.

Begrepene totalresultat og andre inntekter og kostnader innføres. Foretakene må vise sitt totalresultat, i tillegg til årsresultatet. Totalresultatet er årsresultatet pluss summen av andre inntekter og kostnader. Totalresultatet kan vises i en egen regnskapsoppstilling, kalt separat oppstilling av totalresultat eller i egenkapitalnoten. Begrepsapparatet er ellers i stor utstrekning tilpasset det som benyttes i IFRS-forskriften. Eksempler er at minoritetsinteresser er byttet ut med ikke-kontrollerende eierinteresser og at utsatt skatt og utsatt skattefordel er erstattet med forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt.

Standarden foreslås å gjelde for rapporteringsperioder som starter 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

Overgangsregler er utarbeidet for å legge til rette for en enklest mulig overgang til den nye standarden for de regnskapspliktige. Det stilles ikke krav om sammenlignbare sammenligningstall.

NRS inviterer til å gi kommentarer på alle aspekter ved forslaget til ny standard, i tillegg inneholder siste del av høringsbrevet 16 konkrete spørsmål som NRS ønsker tilbakemelding på. Det vil også bli invitert til en Rundebordskonferanse med presentasjon og diskusjon av standarden 15.mai.

Høringsfristen er 31. august 2014.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud