Årsrapport 2018 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse

Hovedaktiviteten i 2018 var arbeidet med en analyse til Finansdepartementet som viser forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk og en eventuell fremtidig standardsetting basert på IFRS for SMEs, innenfor rammen av forslag til ny regnskapslov.

Regnskapsstandardstyrets aktivitet i 2018

Avviksanalyse

Den 21. juni 2017 fremmet Finansdepartementet Prop. 160 L (2016-2017). I denne proposisjonen fulgte departementet opp enkelte av forenklingsforslagene fra regnskapslovutvalget. Lovutvalgets hovedforslag, en regnkapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, var av forslagene som ikke ble fulgt opp. Finansdepartementet mente det var behov for mer arbeid før det kunne tas stilling til lovutvalgets forslag til ny regnskapslov Hovedsakelig mente departementet at de økonomiske og administrative konsekvensene ikke var tilstrekkelig utredet.

I januar 2018 besluttet Regnskapsstandardstyret å utarbeide en avviksanalyse til Finansdepartementet, som viser forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk og NRS (NOU) . Formålet med analysen er å gi et bidrag til det videre arbeidet med lovforslaget, primært i forbindelse med vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene. Avviksanalysen ble oversendt Finansdepartementet i desember 2018.

Andre områder som er inkludert er bestemmelsene om begrenset regnskapsplikt samt endringer i standarder og veiledninger.

Se nærmere om RSS sitt arbeid i årsrapporten.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud