Endret bruk av bygg

Endring i bruk av bygg og anlegg, som det kreves mva-kompensasjon eller mva-fradrag for, må beregnes og justeres i forhold til mva-fradrag og mva-kompensasjon.

Det skal justeres for kompensert merverdiavgift når det skjer endringer i bruken av fast eiendom (bygg, anlegg og annen fast eiendom), jfr kompensasjonsloven § 16 og kompensasjonsforskriften § 6. Justering skal skje både når kompensasjonsberettiget bruk blir større enn ved anskaffelsen - justeringsrett og når slik bruk blir mindre - justeringsplikt enn ved anskaffelsen.

For å motvirke uheldige avgiftskonsekvenser ved overdragelse, er det innført regler om at både rett og plikt til å justere på visse vilkår kan overføres til den som overtar eiendomsretten til bygget eller anlegget.

Et eksempel vil være at et skolebygg (som er kompensasjonsberettiget) etter en tid blir tatt i bruk som utleiebygg. Her er det en endret bruk som medfører at kompensert avgift ved oppføringen av skolen senere må justeres. Justeringen skal skje over en periode på 10 år. Se også eget tema om Justering av inngående mva med tilhørende eksempel.

Kommunesammenslåing: Det er tatt inn bestemmelse i kompensasjonsloven § 16 2. avsnitt om justering ved kommunesammenslåing.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud