Selvkostgrunnlaget i kommunen

Det nærmer seg innrapportering av kommunens regnskaper for 2018 og KOSTRA-tallene blir som vanlig offentliggjort 15. mars. Selvkostområdene er ofte av stor interesse for innbyggerne. Er du forberedt?

Kommunale gebyrer er ofte gjenstand for oppmerksomhet, både politisk og hos den gemene hop, og blir derfor også sentrale i kommuneregnskapet. Dette gjelder særlig for kommunens tjenester innenfor vann, avløp og renovasjon. Kostnaden ved å produsere disse tjenestene setter en øvre grense for gebyrenes størrelse. For renovasjon er det også et krav at gebyrene skal dekke selvkost. Foreningen for God Kommunal RegnskapsSkikk, GKRS, har i notat fra mai 2018 drøftet hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap.

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og inneholder en rekke eksempler, definisjoner og beskrivelse av hva som inngår i gebyrgrunnlaget.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud