Nyheter

Nye satser for leger og avtalespesialister

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Nytt per capita-tilskudd, altså beløpet fastlegene får per pasient på lista, er 486 kroner. Ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege er gjeldende fra 1. juli 2018. Mer

Høyesterettsdom angående beviskrav ved oppsigelse av gravid arbeidstaker

| Tags: Personal

Høyesterett konkluderte i en dom fra juni 2018 enstemming med at oppsigelse av gravid arbeidstaker krever klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. Mer

Nye særavtaler for reiser i og utenfor Norge

| Tags: Lønn

Statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands gjelder fra og med 22. juni 2018. Mer

Endring i arbeidsmiljøloven - deltidsansatte får fortrinnsrett til del av stilling

| Tags: Personal

For å redusere antall ansatte som uønsket jobber deltid, endres arbeidsmiljøloven § 14-3 slik at det blir åpning for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling. Endringen vil tre i kraft 01.01.209. Mer

Lov om endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven er sanksjonert

| Tags: Børs/verdipapirer, Bank/finans

Stortingets vedtak om lov om endringer av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven 4. juni 2018, ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2018. Mer

Personal portal - maler og sjekklister på ett sted

| Tags: Personal, Lønn

I portalen Personal - maler og sjekklister finner du en oversikt over nyttige verktøy innen fagområdet Personal. Mer

Endringer i reglene for naturalytelser

| Tags: Lønn

Endringene skal bl.a. bidra til en klargjøring av arbeidsgivers plikter når ansatte mottar naturalytelse fra tredjepart og gi en klarere avgrensning slik at det blir lettere for arbeidsgiver å vite når det foreligger skattepliktige rabattordninger. Mer

Ny kommunelov

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

De viktigste endringene i ny lov er lovfesting av kommunalt selvstyre, økt vekt på kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi, tydeligere og enklere regler om folkevalgte organer og administrasjon. Det er lagt vekt på ny struktur og klart språk. Mer

Tilskudd til nye læreplasser

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Kommuner og fylkeskommuner kan søke KS om tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering til fagarbeidere. Mer

Ingen justeringsforpliktelser ved kommunesammenslåing

Kommunale vann- og avløpsanlegg unntas fra justeringsplikten i mva-loven ved overdragelse som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud