Nyheter

Vikarbyrådirektivet og tiltakspakken trer i kraft 1. januar 2013

| Tags: Lønn

Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og bidra til en mer seriøs vikarbyråbransje. Mer

Oppdaterte forenklet IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister.

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene på norsk er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med understreket tekst. Mer

Statens satser for reiser utenlands for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement (FAD) har lagt ut nye satser for reiser utenlands for statens regning. Disse gjelder fom. 1. januar 2013.Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011, og satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser fastsettes nå av Skattedirektoratet i samråd med Finansdepartementet. Skattedirektoratet har foreløpig ikke kunngjort forskuddssatsene for 2013. Mer

Fusjon mellom BA og AS

| Tags: Skatt

Spørsmålet er om fusjon mellom X BA og Y AS kan gjennomføres uten skattlegging med hjemmel i skatteloven § 11-2 tredje ledd. X BA omfattes ikke av samvirkeloven av 29. juni 2007 nr. 81 og drives heller ikke i samsvar med anerkjente samvirkeprinsipper. Skattedirektoratet kom til at de to selskapene er selskapsrettslig likeartet og at X BA anses som likestilt med aksjeselskap etter skatteloven § 11-2 tredje ledd. Direktoratet konkluderte med at fusjon mellom X BA og Y AS kan gjennomføres uten skattlegging med hjemmel i skatteloven § 11-2 tredje ledd. Mer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

| Tags: Skatt

Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett til andelslagets fellesformue og at omdanning kunne skje fra andelslag til aksjeselskap uten beskatning av selskapet eller andelshaverne. Det er en forutsetning for skattefrihet at de vilkår som fremgår i Finansdepartementets uttalelse inntatt i Utv. 1999 side 1329, blir overholdt. Mer

Fusjon av utenlandske selskaper med filial i Norge – grenseoverskridende fusjon, skatteloven § 11-11 (5)

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Fusjon av LSA inn i LTD, medfører at LSA NUF fusjoneres inn i filial av LTD (LTD NUF). Fusjonen kan gjennomføres uten realisasjonsbeskatning i Norge. LSA NUF sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser videreføres med skattemessig kontinuitet i LTD NUF, i overensstemmelse med sktl. § 11-11 (5), jf § 11-7. Fusjonen medfører ingen registrerings- eller avgiftsplikt for LSA NUF, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1. Mer

Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapsstiftelsen oppdaterte og publiserte veiledningen den 30. november under nytt navn: NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte. De har også publisert en uttalelse om bakgrunnen for endringene, samt et supplement til veiledningen basert på markedsdata per 30. november. Mer

Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring ved omstrukturering av eiendomsselskap

| Tags: Skatt

Kontantbeholdningen i et eiendomselskap, Eiendom AS, skulle utfisjoneres, og det skulle gjennomføres et påfølgende konserninternt salg, med tanke på et fremtidig eksternt salg. Mer

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt?

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i en uttalelse 11. desember 2012 kommet med en oversikt over skattereglene som gjelder for tilstelninger slik som julebord og årsfester, gaver til ansatte og styremedlemmer, oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi og alkohol. Mer

Statens satser for reiser innenlands for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement (FAD) har lagt ut nye satser for reiser innenlands for statens regning. Disse gjelder fom. 1. januar 2013.Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011, og satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser fastsettes nå av Skattedirektoratet i samråd med Finansdepartementet. Skattedirektoratet har foreløpig ikke kunngjort forskuddssatsene for 2013. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud