Nyheter

Endringer i IR-anbefaling vedrørende delårsrapporter

| Tags: IFRS

Oslo Børs har endret IR-anbefalingen på enkelte områder siden den forrige utgaven av anbefalingen ble gitt ut 1. mars 2017. Det er vurdert som hensiktsmessig å justere anbefalingen noe når det gjelder finansiell rapportering. Mer

Bærekraftsrapporten - dens muligheter og begrensninger

| Tags: revisjon, regnskap

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på "the Climate-Related Financial Reporting Conference" inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep. Mer

Ferie

| Tags: Personal

Når ferien nærmer seg kommer det mange spørsmål rundt ferier.
Vi har tatt for oss 10 vanlige spørsmål om ferie: Mer

Dette bør du vite når du ansetter midlertidig

| Tags: Lov

Arbeidsmiljøloven oppstiller flere krav til bruken av midlertidige ansettelser, herunder vikarer.
Vi har listet opp 8 punkter som du må ta hensyn til når du ansetter midlertidig. Mer

Regler for personalrabatter og gaver

| Tags: skatt

Endringer i reglene for personalrabatter og gaver i arbeidsforhold som ble vedtatt i april, gjelder fra 1. januar 2019. For personalrabatter på persontransporttjenester gjelder endringene først fra 1. juli. Mer

Den nye omgåelsesregelen - noen viktige endringer

| Tags: Skatt

Mye tyder på at skattytere kan ha unngått skattemessig gjennomskjæring med dagens omgåelsesnorm. Skatteetaten har vært tilbakeholdne med å anføre omgåelse blant annet fordi det har vist seg vanskelig å finne bevis for skattyters motivasjon og formål med disposisjonen. Når det nye lovforslaget legger opp til en objektiv, og ikke subjektiv, vurdering av skattyters formål, kan det bety at antall saker der Skatteetaten anfører omgåelse øker. Mer

Slik ble endringene i aksjelovene

| Tags: Børs/verdipapirer, Selskapsrett

Lovendringene som ble vedtatt i juni og desember 2018 trer i kraft på ulike tidspunkt i 2019. - Færre minstekrav til vedtektene – i kraft 1.3.2019 - Daglig leders rapporteringsplikt til styret blir teknologinøytral – i kraft 1.1.2019 Mer

Hva bør en personvernerklæring inneholde?

Personvernregelverket (GDPR) krever at alle arbeidsgivere informerer sine ansatte om hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Mer

Tid for ordinær generalforsamling?

Ordinær generalforsamling skal avholdes senest seks måneder etter utgangen av regnskapsåret, det vil si 30. juni for alle som ikke har avvikende regnskapsår. Mer

Er kommunens KOSTRAtall for 2018 riktig?

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Nøkkeltall for kommunenes og fylkeskommunenes aktivitet og regnskapsdata er nå tilgjengelige. Tallene viser blant annet kostnad per elev, per barn i barnehage med mer. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud