Nyheter

Endring i merverdiavgiftsforskriften - Overføring av justeringsforpliktelse

| Tags: Merverdiavgift

Forskriftsendringene gjelder justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon og bruk av "hjelpeselskap". Endringene trer i kraft straks. Mer

Dom fra Borgarting vedr krav om erstatning, spm om brudd på god forretningskikk

| Tags: Børs/verdipapirer

Hovedspørsmålet var om Pareto Wealth Management AS (PWM) kan holdes erstatningsansvarlig for et eventuelt økonomisk tap Vesterdal ble påført, som følge av manglende varsling om forestående tvangsrealisasjon av beholdningen på investeringskontoen. Påstand om brudd på god forretningsskikk. Mer

Spørsmål om gevinst etter salg av gass ga grunnlag for særskatt etter petroleumsloven

| Tags: Skatt

Saken gjelder gyldigheten av ligning, nærmere bestemt om et petroleumsselskaps gevinst etter salg av gass gir grunnlag for plikt til å svare særskatt etter petroleumsskatteloven § 5.Shell og Statoil hadde inngått avtaler hvor Shell skulle levere en betydelig mengde gass til Statoil. Gevinsten som Shell oppnådde gjennom disse avtalene ble av selskapet ved ligningen for 2007 og 2008 ført mot land, og en mente således at gevinsten kun skulle undergis ordinær selskapsskatt. Skattemyndighetene mente imidlertid at gevinsten måtte anses som vunnet ved utvinningsvirksomhet, som ga grunnlag for særskatt i henhold til petroleumsskatteloven.Lagmannsretten fant at gevinsten var en følge av «utvinning» i lovens forstand, og forkastet anken. Mer

Skattemessig klassifisering av forskningsinstituttenes aktiviteter

| Tags: Skatt

Skattedirektoratet har 28. mars 2014 gitt en prinsipputtalelse om forskningsinstituttenes skattemessig stilling herunder om klassifisering av instituttenes aktiviteter og vurdering av noen sentrale momenter ved anvendelsen av skattefritaket i skatteloven § 2-32. Mer

Styreleder og daglig leders erstatningsansvar

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Saken gjelder krav om erstatning etter kjøp av fritidsbåt fra Norsk Båtsenter AS. Avgjørelsen omfatter to separate søksmål forent til felles behandling, hvor det var påberopt ulike ansvarsgrunnlag. Bl a spørsmål om erstatningsansvar for styreleder og daglig leder pga ansvarsbetingende uaktsomhet. Mer

IFRS for SMEs Update - March 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder

| Tags: Årsregnskap

NRS har utarbeidet forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Denne vil erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak Mer

Nytt tema: Foreldrepenger

| Tags: Lønn

Temaet Foreldrepenger tar for seg hvem som har rett på fordeldrepenger, beregning av foreldrepengegrunnlaget, søknadsfrister, mødre- og fedrekvote og kombinert uttak av foreldrepenger. Temaet omfatter beregning av foreldrepengegrunnlaget for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mer

Nytt tema: Tilleggsavgift (merverdiavgift)

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Omhandler bl.a. vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift samt bokføring av avgiften. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder