Nyheter

Rundskriv fra Finanstilsynet: Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Rundskrivet omhandler regnskapsmessige forhold som Finanstilsynet har observert i løpet av det siste året og gjelder for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat. Mer

Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen

| Tags: Årsregnskap

NRS foreslår å endre NRS 3 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013. Mer

NRS 16 Årsberetning er endret

| Tags: Årsregnskap

NRS har gjort to endringer i NRS 16 Årsberetning. Begge endringene har sammenheng med endringer i lov. Mer

Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

| Tags: Årsregnskap

NRS foreslår å endre NRS 8 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013. Mer

Ny mal: Driftsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Malen viser budsjetterte inntekter og kostnader fordelt per måned og akkumulert gjennom året. Mer

Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper

| Tags: Årsregnskap

Overgangsregelen som tillater en lengre tidshorisont for vurdering av midlertidig eie for investeringsselskaper opprettholdes i påvente av ferdigstillelse av ny regnskapsstandard for øvrige foretak. Mer

Utsatt innregning av estimatavvik

| Tags: Årsregnskap

Adgangen til utsatt innregning av estimatavvik etter NRS 6 punkt 54 og 55 (korridormetoden) vil gjelde også i 2014. Mer

Høringsutkast: Endringer i NRS 9 Fusjon

| Tags: Årsregnskap

Høringsfristen er 12. november 2013. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud