Nyheter

Forslag om forenklinger i aksjelovene med forventet ikrafttredelse 1. juli 2013

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Regjeringen la den 5. april frem forslag om en rekke forenklinger i aksjeloven. Det foreslås mer liberale regler om stiftelse, kapital og organisering av aksjeselskaper og til dels også allmennaksjeselskaper. Formålet med endringsforslagene er å forenkle det selskapsrettslige regelverket for aksjeselskapene, og iflg regjeringen er det særlig lagt vekt på at aksjelovens regler skal være godt tilpasset de små selskapenes behov. Mer

Oppdatering forsinkelsesrenteloven: Nye regler skal motvirke forsinket betaling

| Tags: Bank/finans, Skatt, Årsregnskap

Forsinkelsesrenteloven er endret for å tilpasse den til EØS-direktivet om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner. Mer

Oppbevaring av regnskapsmateriale på vegne av bokføringspliktige

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Skattedirektoratet har kommet med en uttalselse 5. februar 2013 der det presiseres at den bokføringspliktige er ansvarlig for at regnskapsmaterialet oppbevares i samsvar med bokføringslovens krav også i de tilfeller der oppbevaringen er outsourset til en annen part. Mer

Nye maler: Bokføringsbilag

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Tre nye maler for bokføringsbilag er nå publisert i dib. Mer

Behandling av lån som omklassifiseres til utbytte eller lønn

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn, Skatt, Årsregnskap

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om etterfølgende behandling av lån som blir omklassifisert til utbytte eller lønn. Mer

Oppdatering: Lovkommentar til regnskapsloven

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Lovkommentarene til regnskapsloven har blitt oppdatert og er nå tilgjengelig både som et eget dokument samt at de er trukket til de relevante paragrafene i regnskapsloven. Mer

Anbefaling – regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Bransjestandardutvalget har vedtatt en anbefaling angående regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskap (regnskapsføreruttalelsen). Mer

Regnskapssirkulære 2012 fra Ernst og Young

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapssirkulæret dekker temaer som er aktuelle i forbindelse med årsregnskapet for 2012. Ettersom det for enkelte er et krav, mens andre kan velge å rapportere etter IFRS, omhandler sirkulæret både god regnskapsskikk og IFRS Mer

Ny kilde i DIB: Årsoppgjørsboken fra Ernst og Young

| Tags: Årsregnskap

Boken Årsavslutning 2012 er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk. Boken dekker ikke problemstillinger knyttet til avleggelse av regnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) eller forenklet IFRS. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud