Nyheter

Forenklinger i aksjelovene er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2013

| Tags: Aksjeselskaper, Børs/verdipapirer

Reglene om elektronisk stiftelse av aksjeselskap trer ikke i kraft ennå. Mer

Skattefri omdanning fra NUF til AS

| Tags: Aksjeselskaper

Det er nå laget en ny prosessbeskrivelse med dokumenter for skattefri omdannelse fra NUF til AS Mer

Forslag om høyere terskel for meldeplikt etter konkurranseloven ved foretakssammenslutninger

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har lagt frem forslag til lov om endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven). Mer

Flere endringer i aksjeloven - forslag om kortere kreditorfrist mv

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere kreditorfristen til 6 uker. Dessuten foreslår det å fjerne kravet om å kunngjøre i avis. Mer

Forslag om forenklinger i aksjelovene med forventet ikrafttredelse 1. juli 2013

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Regjeringen la den 5. april frem forslag om en rekke forenklinger i aksjeloven. Det foreslås mer liberale regler om stiftelse, kapital og organisering av aksjeselskaper og til dels også allmennaksjeselskaper. Formålet med endringsforslagene er å forenkle det selskapsrettslige regelverket for aksjeselskapene, og iflg regjeringen er det særlig lagt vekt på at aksjelovens regler skal være godt tilpasset de små selskapenes behov. Mer

Fleksilån m/ kredittramme (rammelån) – utdeling eller lån

| Tags: Aksjeselskaper, Skatt

En vederlagsfri overføring av verdier fra aksjeselskap eller deltakerlignende selskap til eier anses som henholdsvis utbytte etter skatteloven § 10-11, eller utdeling etter § 10-42 Mer

Behandling av lån som omklassifiseres til utbytte eller lønn

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn, Skatt, Årsregnskap

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om etterfølgende behandling av lån som blir omklassifisert til utbytte eller lønn. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 23. oktober 2012 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse. Mer

Åpningsbalanse - NY MAL

Den nye malen for åpningsbalanse dekker begge selskapsformene (AS/ASA) og kontant- og tingsinnskudd etter GRS og IFRS. Malen dekker dermed de ulike formene åpningsbalanser i et og samme dokument. Forskjellen fra tidligere er at man nå kun trenger å forholde seg til et dokument uavhengig av type åpningsbalanse. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud