Nyheter

Hvitvaskingslovutvalgets første delrapport

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin første utredning om endringer i hvitvaskingsloven. Utredningen er en del av et større arbeid med å oppdatere regelverket i tråd med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Mer

Stiftelse av aksjeselskap rett på nett

| Tags: Børs/verdipapirer, Selskapsrett

Brønnøysundregistrene har nå levert en løsning som gjør det mulig å stifte et aksjeselskap elektronisk via Altinn. Mer

Solvens II-regelverket trer i kraft 1. januar 2016

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Finanstilsynets brev av 21. oktober 2015 til alle forsikringsforetak om status på rapporteringsområdet under Solvens II, opplyser at regelverket trer i kraft 1. januar 2016. Mer

Forslag til nytt regelverk for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Finanstilsynet sender på høring forslag til regler om sikkerhetskrav for systemer for betalingstjenester.Det foreslås også at det fastsettes krav i IKT-forskriften om at avtaler om utkontraktering av IKT-virksomhet og endringer i slike avtaler skal styrebehandles. Mer

Kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen) i verdipapirforetak - Rundskriv

| Tags: Børs/verdipapirer

Finanstilsynet har kommet med et rundskriv vedrørende compliancefunksjonen. Formålet er å gi foretakene veiledning om hvordan foretakene bør innrette seg for å sikre at lovens krav om en effektiv og uavhengig compliancefunksjon ivaretas. Mer

Endringer i børsens opptaksregler for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis

| Tags: Børs/verdipapirer

I børssirkulære 5/2014 informeres det om vedtatte endringer i Opptaksreglene og Løpende forpliktelser. Endringene trer i kraft 10.1.2015. Mer

Høring vedr offentliggjøring av tillegg til prospekt

| Tags: Børs/verdipapirer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 er en teknisk standard som angir minimumssituasjoner for offentliggjøring av tillegg til prospekt. Det foreslås i denne høringen at forordningen gjennomføres i norsk rett som forskrift til vphl § 7-15 og at de nye bestemmelsene inntas i ny § 7-13a i verdipapirforskriften. Høringsfristen er satt til 26. januar 2015. Mer

Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

| Tags: Børs/verdipapirer

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 30. oktober 2014 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse.Børssirkulære nr 3 omtaler endringene siden anbefalingen for 2012. Mer

Børssirkulære - prinsippet om likebehandling ved utsteding av finansielle instrumenter

| Tags: Børs/verdipapirer

Børssirkulær vedørende utsteders plikt til å likebehandle innehaverne av finansielle instrumeter som er opptatt til handel på norskregulert marked. Særskilt fokus på likebehandlingsregelen i tilknytning til gjennomføringen av rettede emisjoner. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud