Nyheter

Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 23. oktober 2012 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse. Mer

ESMA 2012/387 – Retningslinjer vedrørende kravene til egnethetsvurdering etter MiFID

| Tags: Børs/verdipapirer

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) offentliggjorde 6. juli 2012 "Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements" (ESMA 2012/387). Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn i sin praksis. Mer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

| Tags: Børs/verdipapirer

Finanstilsynet rundskriv omhandler hva de vil legge til grunn ved behandlingen av enkelte typer forvaltningssaker knyttet til det nye regelverket, særlig om verdipapirfonds vedtekter, og enkelte forhold av mer praktisk karakter. Finanstilsynet vil legge de tolkningene og vurderingene som det redegjøres for til grunn i tilsynsvirksomheten. Mer

Høring - endring av verdipapirforskriften for gjennomføring av EØS-forpliktelser som tilsvarer direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) og art. 22(2) og oppretting av inkurie

| Tags: Børs/verdipapirer

Høring - det foreslås endringer i verdipapirforskriften §§ 9-6 og 10-28, slik at EØS-regler som svarer til direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) ("Aksjeeiere og deltakere med kvalifiserte eierandeler") og art. 22 (2) ("Regler for behandling av kundeordrer")blir korrekt gjennomført i norsk rett.Det foreslås videre oppretting av en inkurie i verdipapirforskriften § 3-6 niende ledd. Mer

Høring - endring av børsforskriften § 36

| Tags: Børs/verdipapirer

Ifølge børsforskriften § 36 oppnevnes medlemmer til Børsklagenemnden «for en periode på fire eller to år». Gjennom årene er nemnden kommet i en situasjon der oppnevninger til nemnden ikke skjer på regelmessig basis, blant annet fordi medlemmer har trukket seg fra vervet i løpet av perioden. Per i dag er det oppnevninger opptil flere ganger i året, fordelt på tilfeldige datoer, og uten ordning om regelmessig utskiftning av halvparten av medlemmene/varamedlemmene. Mer

Høring: Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

| Tags: Børs/verdipapirer

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven). Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud