Nyheter

Kontroll av finansiell rapportering – DNB ASA

| Tags: Bank/finans, IFRS

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved den finansielle rapporteringen til DNB ASA. Kontrollen har omfattet verdsettelse av bankens portefølje av utlån som er ført til virkelig verdi, i hovedsak fastrenteutlån, i delårsregnskapene og årsregnskapet for 2013 Mer

Høring – endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

| Tags: Bank/finans

Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk rett med virkning fra 2016 medfører endringer i forsikringslovgivningen som innebærer at det må vurderes hvilke prinsipper som skal legges til grunn i regnskapet. Mer

Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016. Mer

Reviderte krav til offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

| Tags: Bank/finans

Baselkomitéen har fastsatt reviderte krav til offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3). Mer

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har publisert et rundskriv som omhandler krav knyttet til endringer i modeller for beregning av kapitalkrav. Mer

Rapport om IRB-bankenes offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har gjennomgått IRB-bankenes pilar 3-rapporter. Formålet med gjennomgangen er å bidra til at brukerne får et bedre grunnlag for å vurdere bankens kredittrisiko beregnet etter IRB-metoden og til økt sammenlignbarhet mellom bankene. Mer

Høringsnotater fra Baselkomiteen

| Tags: Bank/finans

Baselkomiteen foreslår endringer i standardmetoden for kredittrisiko, Basel I-gulvet og markedsrisikoregelverket. Mer

Overgangsordningen for kapitalkrav ved engasjementer med sentrale motparter videreføres

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2015. Mer

Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. desember 2015. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder