Nyheter

Høring – forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har sendt forslag om endring i reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag på høring. Mer

Høring om rentefradrag for bolig i EØS-land

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har sendt forslag om at personer bosatt i Norge som eier bolig eller fritidsbolig i EØS-land skal få økt mulighet til å fradragsføre gjeld og gjeldsrenter på høring. Departementet foreslår at de nye reglene skal gjelde fra og med inntektsåret 2013. Mer

Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i skattelovforskriften, FSFIN § 8-13-1 . Mer

Uttalelse vedrørende telefon i arbeidsforhold

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse angående regleverket rundt arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjeneste). Mer

Høringsnotat – forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av ikrafttredelse av a- opplysningsloven

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har på vegne av de tre etatene som deltar i EDAGprosjektet, sendt på høring forslag til forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. samt forslag til endringer i øvrige forskrifter som vil bli berørt ved ikrafttredelse av a-opplysningsloven og a-opplysningsforskriften. Mer

Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i kontrollreglene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

I prop. 66 L (2012-2013) fremmer departementet forslag for å sikre samordning mellom Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) kapittel 2 og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013. Mer

Ny mal: Varsel om tap av retten til å bruke egenmelding

| Tags: Lønn

Skjema brukes for å varsle arbeidstaker om tap av retten til å bruke egenmelding når arbeidstaker har benyttet fire egenmeldinger i løpet av de siste 12 månedene. Mer

Nytt tema: Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort)

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Tema tar for seg bokføring av kostnader til anskaffelse av ID-kort. I tillegg omtales bl. a. reglene rundt hvem som må ha ID-kort, for hvilke typer arbeid ID-kort er nødvendig, administrasjon og bruk av ID-kortene. Mer

Behandling av lån som omklassifiseres til utbytte eller lønn

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn, Skatt, Årsregnskap

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om etterfølgende behandling av lån som blir omklassifisert til utbytte eller lønn. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud