Nyheter

Naturallønn til innleide arbeidstakere - merverdiavgiftsloven § 8-3 (1) bokstav d

| Tags: Lønn, Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv 30. september 2015 uttalt at det ikke er fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til kost og naturalavlønning til innleide arbeidstakere. Mer

Tillegg til statsbudsjettet for 2016

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen har gitt ut et tilleggsnummer til statsbudsjettet, Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) med justeringer til det opprinnelige statsbudsjettet. Mer

Normrenten for januar og februar 2016

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,50% for januar og februar 2016. Mer

Skattemessig fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

| Tags: Lønn, Skatt

Ved en lovendring som trådte ikraft 9.10.2015, er det innført fradragsrett for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger fra og med 1.1.2015. Mer

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet endres

| Tags: Lønn

Regjeringen har i en pressemelding 21. oktober 2015, signalisert at et forslag til midlertidig endring i reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for foretak med ambulerende virksomhet snarlig vil legges frem. I følge forslaget vil endringen gjelde fra 2016. Mer

Statsbudsjettet 2016

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Statsbudsjettet ble lagt ut den 7. oktober. Regjeringen foreslår bl.a. å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 27 prosent til 25 prosent. Mer

Normrenten for november og desember 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,70% for november og desember 2015. Mer

Skjermingsrenten for september og oktober 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) for perioden september-oktober 2015 til 0,8%. Mer

Lignings-ABC 2015 (per juni)

| Tags: Lønn, Skatt

Boken omhandler skattereglene som gjelder for inntektsåret 2015, og er oppdatert med regelendringer, rettspraksis mv. som forelå pr. 5. juni 2015. Denne gangen er det ett nytt emne, Pensjon - utenlandsk pensjonsordning. Mer

Lagmannsrettsdom vedr nettolønn og beregningsgrunnlaget for skatt

| Tags: Lønn, Skatt

Ifm et arbeidsopphold i Quatar hadde skattyter og arbeidsgiver avtalt at arbeidsgiver skulle dekke skatten til skattyter (nettolønnsordning). Borgarting lagmannsrett la til grunn at beregningsgrunnlaget for trygde- og arbeidsgiveravgift skal være et bruttobeløp og at oppgrossingen av nettolønnen skal skje med norske skattesatser og ikke med den skatten som faktisk er betalt. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder