Nyheter

Høringsforslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning og etter pensjonsavtale etter skatteloven. Mer

Tema om A-ordningen og veiledning for inntekts- og ytelsesdetaljer

| Tags: Lønn

A-ordningen innføres i 2015. Fra og med januar skal alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser sende inn a-melding. Mer

Scheel-utvalgets forslag til skattereform

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Den 2. desember 2014 la Scheelutvalget frem sin utredning NOU 2014:13 - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, der det foreslås endringer i selskaps- og personbeskatningen, formuesskatten og mva. Mer

Kommentarer til Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands for 2015

| Tags: Lønn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert kommentarene til særavtale for dekning av utgifter til reise og kost ved innenlandsreiser som gjelder fom. 1. januar 2015. Mer

Høring vedr ny skatteforvaltningslov

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet (FIN) har fremmer forslag om ny lov om skatteforvaltning. Forslaget innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov. Mer

Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

| Tags: Lønn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», med virkning fra 1. januar 2015. Mer

Egen oppgave for betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

| Tags: Lønn

Oppgaven tas i bruk fra og med inntektsåret 2015, med første innrapportering i januar/februar 2016. Mer

Normrenten for januar og februar 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,50% for januar og februar 2015. Mer

Skjermingsrenten for november og desember 2014

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) for perioden november-desember til 0,8%. Mer

Prinsipputtalelse om omklassifisering av lån

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse som beskriver hvordan den skattemessige behandlingen blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste mellomværende har variert fra år til år. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder