Nyheter

Sosiale tjenester - Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv 17. april 2013, gjort en ny vurdering av unntaket fra merverdiavgiftsloven når det gjelder tjenester som tilbys av tiltaksarrangører med hensyn til avklaring, arbeidsrett, rehabilitering og oppfølging som innvilges av NAV. Mer

Merverdiavgiftsloven - delegering av myndighet til Skattedirektoratet

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har i brev av 25. februar 2013 delegert myndighet til Skattedirektoratet etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven §§ 19-3 første ledd, 10-3, 15-9 annet ledd, 15-1 niende ledd og 6-11 fjerde ledd. Mer

Merverdiavgift på omsetning av tolke- og oversettertjenester

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har i brev av 18. februar 2013 til en virksomhet som driver asylmottak, sluttet seg til Skattedirektoratets vurderinger i brev av 25. september 2012 angående merverdiavgift på tolke- og oversettertjenester. Mer

Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse angående praktiseringen av kompensasjonsloven § 14 og § 11 ved uriktig utbetaling av kompensasjon. Mer

Fortolkningsuttalelse om mva på omsetning av utvinningstillatelser

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har kommet med en fortolkningsuttalelse som konkluderer med at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av utvinningstillatelser på norsk sokkel. Fortolkningsuttalelsen opprettholder dagens rettstilstand. Mer

Merverdiavgiftshåndboken (9. utgave) 2013 er publisert i dib

| Tags: Merverdiavgift

Nå er den nyeste versjonen av Merverdiavgiftshåndboken tilgjengelig i dib. Mer

Innst. 218 L (2012-2013): Innstilling fra finanskomiteen om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Komiteens flertall (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet) slutter seg til regjeringens forslag til nye kontrollbestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Hele komiteen slutter seg videre til regjeringens forslag om innføring av en ordning med personallister innen bransjene restaurant-/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted. Mer

Høringsnotat - forslag om endringer i mva-regelverket for representanter

| Tags: Merverdiavgift

Avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet skal etter merverdiavgiftsloven registreres ved representant. Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for slike representanter. Mer

Høringsnotat - forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

| Tags: Merverdiavgift

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Mer

Skattedirektoratet har publisert to eldre prinsipputtalelser i merverdiavgiftsretten

| Tags: Merverdiavgift

Prinsipputtalelsene gjelder anleggsbidrag - tilførselslinjer for elektrisk kraft til sluttbrukeranlegg og merverdiavgiftsplikt på NOx-avgift. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud