Nyheter

Endringer i merverdiavgiftsforskriften mht. refusjon for ambassader og konsulater

| Tags: Merverdiavgift

Endringen medfører at også varer er omfattet av retten til refusjon når ambassader og konsulater foretar reparasjon og vedlikehold av statseide eiendommer. Refusjonsordningen omfatter ikke lenger bare eide eiendommer som blir benyttet som ambassade eller konsulat, men også statseide eiendommer generelt. Mer

Reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet kom 15. februar 2013 med reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. Mer

Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i kontrollreglene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

I prop. 66 L (2012-2013) fremmer departementet forslag for å sikre samordning mellom Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) kapittel 2 og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013. Mer

Nytt tema: Salg og formidling av omvisningstjenester

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet tar for seg omsetning og formidling av avgiftsunntatte omvisningstjenester. Mer

Nytt tema: Bokføring og behandling av kontoutdrag fra Tollvesenet

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gir en oversikt over krav til dokumentasjon og oppbevaring samt praktiske rutiner i forbindelse med bokføring av kontoutdrag fra Tollvesenet ved import av varer. Mer

Opplæringskontor - kompensasjon for merverdiavgift

| Tags: Merverdiavgift

I en uttalelse 8. februar 2013 har Skattedirektoratet vurdert hvorvidt et opplæringskontor har rett til å kreve kompensasjon for merverdiavgift. Mer

Skattedirektoratet har offentliggjort eldre prinsipputtalelser i merverdiavgiftsretten

| Tags: Merverdiavgift

Offentliggjøring av slike prinsipputtalelser bidrar til at næringsdrivende får opplysninger om skatteetatens praksis innen merverdiavgiftsretten og at rammene rundt vilkårene blir kjent. Mer

Nytt tema: Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort)

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Tema tar for seg bokføring av kostnader til anskaffelse av ID-kort. I tillegg omtales bl. a. reglene rundt hvem som må ha ID-kort, for hvilke typer arbeid ID-kort er nødvendig, administrasjon og bruk av ID-kortene. Mer

SKD 2/13: Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

| Tags: Merverdiavgift

I kjølvannet av Høyesteretts dom av 30. september 2011 – Halliburton AS (UTV 2011/1373) har Skattedirektoratet kommet med en uttalelse vedrørende bl.a. rekkevidden av fradragsretten for utgifter til reise mellom hjem og arbeidssted. Mer

Merverdiavgiftsloven § 15-1 (9)- Teletorg – humanitære innsamlingsaksjoner

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har i brev til Skattedirektoratet avgitt en uttalelse om forståelsen av merverdiavgiftsloven § 15-1 (9) som omhandler beregning av merverdiavgift ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud